Aantal nieuwe woningen stijgt maar aantal huishoudens groeit sneller

26 maart 2022 door een van onze redacteuren
Aantal nieuwe woningen stijgt maar aantal huishoudens groeit sneller
Wat we nu pitoresk vinden was vaak omgeven door heel slechte woonomstandigheden. Rotterdam begin vorige eeuw . Foto Henri Bersenbrugge Stadsarchief Rotterdam

De beschikbaarheid van een passende woning staat voor veel mensen onder druk. Het is voor veel woningzoekenden moeilijk zo niet onmogelijk op dit moment een woning te vinden die bij hen past. Dat hangt sterk samen met hoge huren en koopprijzen.  

In 2021 waren er ruim 8 miljoen huishoudens in Nederland. De voorspelling is dat er in 2035 bijna 8,9 miljoen huishoudens zijn In 2038 is dat 9 miljoen huishoudens.

De groei komt grotendeels voor rekening van eenpersoonshuishoudens. Door de vergrijzing neemt vooral het aantal alleenstaande ouderen sterk toe. Het tekort aan woningen is in 2021 geraamd op 279.000 woningen, oftewel 3,5 procent van de woningvoorraad.

Volgens de prognose uit 2021 zal het woningtekort eerst nog oplopen richting de 3,9 procent in 2024 ofwel 317.000 woningen. De komende jaren groeit het aantal nieuwe woningen aanzienlijk, maar het aantal huishoudens groeit sneller, waardoor het woningtekort verder stijgt.

1 Om de toename van het aantal huishoudens op te vangen en het aantal woningen te vervangen dat door sloop of anderszins onttrokken wordt aan de voorraad en om te zorgen voor een gezond evenwicht tussen woningzoekenden en het aanbod van woningen, zijn tot en met 2030 ongeveer 900.000 extra woningen nodig.

2 De cijfers zijn prognoses waarin vooral migratie een onzekere factor vormt.

3 In de hoge variant van de prognoses zouden er circa 1.022.000 woningen nodig zijn en in de lage variant 759.000. Dus ongeacht de variant zijn er minstens driekwart miljoen meer woningen nodig. 

Doelen

900.000 woningen erbij 

Om zowel de toename van het aantal huishoudens als de vervangingsvraag door onder andere sloop op te vangen en het woningtekort terug te dringen tot een gezond evenwicht, zetten we in op de realisatie van 900.000 woningen tot en met 2030. Uitgaande van de voorspelde sloop of anderszins onttrekking aan de woningvoorraad van circa 125.000 woningen, realiseren we een netto toename van de woningvoorraad van 775.000 woningen tot en met 2030.

100.000 per jaar

We zetten in op een groei van de woningbouwproductie van 80.000 naar 100.000 woningen per jaar.10
Door regie, wegnemen van knelpunten, inzet en financiële middelen maken we deze groei mogelijk.
Rond 2024 verwachten we dat er op basis van bouwvergunningverlening en de uitvoering van de
actielijnen in dit programma 100.000 woningen per jaar kunnen worden gerealiseerd. Om dit mogelijk te
maken, zetten we naast de realisatie van reguliere woningen ook in op de realisatie van flexwoningen,
transformatiewoningen en woningsplitsingen. Er komen nu jaarlijks circa 10.000 woningen tot stand via
transformatie van winkelgebieden en kantoren en we willen dit aantal laten toenemen tot 15.000 per
jaar. Het aantal te bouwen flexwoningen willen we laten groeien van 5.000 naar 15.000 per jaar.

Betaalbaar 

Om aan te sluiten bij de grote behoefte aan betaalbare woningen, streven we ernaar dat ten minste twee derde (600.000 woningen) van de nieuwe woningen betaalbare huur- en koopwoningen zijn. Hiervan wordt de helft door corporaties gebouwd11. Aanvullend aan de bouw van meer betaalbare woningen, zetten we ook in op het betaalbaar houden van de nieuwe en bestaande woningen in de toekomst.

Om de drie doelen te halen, zijn vier actielijnen opgesteld

1. We versterken onze regie
We zorgen ervoor dat alle gemeenten, provincies en Rijk hun deel van de taak en verantwoordelijkheid nemen voor voldoende betaalbare woningen, de groei naar 100.000 nieuwbouwwoningen per jaar in deze kabinetsperiode en de bouw van 900.000 woningen tot en met 2030.

2. We versnellen het proces van initiatief naar realisatie
We zorgen dat het proces van het realiseren van een woning efficiënter en ingekort wordt. Zowel generiek als op locatieniveau beperken we het effect van knelpunten in het bouwproces met oog voor kwaliteit en toekomstbestendigheid van de woning en leefomgeving. We kijken daarbij naar de korte en middellange termijn.

3. We stimuleren snelle woningbouw
We maken woningbouw mogelijk door gemeenten te ondersteunen: financieel en met hulp bij specifieke oplossingen, zoals flex- en transformatiewoningen en betaalbare woningen. Zo kunnen onhaalbare projecten wel mogelijk worden gemaakt.

4. We bouwen op grootschalige locaties
Grootschalige woningbouw is nodig in een aantal gebieden. Het woningtekort is daar zo groot, dat kleine en middelgrote locaties onvoldoende goede betaalbare woningen opleveren om voldoende bij te dragen aan de realisatie van 900.000 woningen tot en met 2030 en te groeien naar de realisatie van 100.000 woningen per jaar. Deze grootschalige woningbouw zorgt ook voor langjarige zekerheid en continuïteit van de bouwproductie op de middellange en lange termijn.

Wat voor woningen moeten dat zijn? 

Een kwaliteitsvolle woning is een woning waarin het prettig wonen is en die klaar is voor de toekomst. 

Voor veel mensen past de woning niet meer bij de levensfase of omstandigheden. Als mensen geen passende woonruimte vinden, kunnen ze beperkt worden in een volgende stap in hun leven, zoals uit-huis-gaan, kinderen krijgen, samenwonen of scheiden. Het aantal 75-plussers neemt de komende jaren toe van 1,4 miljoen in 2020 naar 2,6 miljoen in 2040 en stijgt dan verder naar 2,9 miljoen in 2050. Als ouderen geen passende woning kunnen vinden, belemmert dit de doorstroming en de kansen voor nieuwe gezinnen en starters om een geschikte woning te vinden. Uit de Monitor ouderenhuisvesting blijkt dat 61.000 ouderen met een fysieke beperking, zoals moeite met traplopen, nu nog niet geschikt wonen.

Zuid Holland + 280.000 woningen

In zeven regio’s zijn verstedelijkingstrategieën opgesteld. De woningbouwopgave in deze gebieden is
600.000 woningen tot en met 2030 (en 900.000 tot 2040). Er is overeenstemming tussen Rijk en regio
over de ontwikkel- en inrichtingsprincipes. Voor een deel van de woningbouwlocaties in deze gebieden is al een zorgvuldig afgewogen besluit genomen over de integrale ruimtelijke afweging. Besluiten over
extra woningbouwlocaties vragen een goede regie. De regie op de ruimtelijke ordening wordt in aparte 
programma’s uitgewerkt.

Er zijn afspraken met de provincies gemaakt over het totaal aantal te bouwen woningen en de daarvoor
benodigde plancapaciteit.

De regie op de woningbouw is onlosmakelijk verbonden met regie op de ruimtelijke ordening. Ruimte is
schaars in Nederland. Tegelijkertijd is er niet alleen een grote woningbouwopgave, maar ook een grote
opgaven ten aanzien van water en bodem, klimaatbestendigheid, landschap, energietransitie, stikstof,
landbouw, natuur inclusief bouwen, bedrijvigheid en mobiliteit.

Lees hier meer

 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.