EU-strategie voor veiligheid

16 april 2021 door de redactie
EU-strategie voor veiligheid

In de tweede week van april 2021 werden door de Europese commissie onder meer plannen voor bestrijding van de mensenhandel en de georganiseerde misdaad gepresenteerd. Die komen beide voort uit de nieuwe EU-strategie voor de Veiligheidsunie voor de periode 2020–2025 op 24 juli vorig jaar. Over beide publiceren we deze week. Om die reden publiceren  De nadruk ligt daarin op gebieden waar de EU meerwaarde kan bieden voor de lidstaten door ze te ondersteunen bij de veiligheid van hun burgers en van alle burgers van Europa.

Doel van de strategie is terrorisme en georganiseerde misdaad te bestrijden, hybride bedreigingen te voorkomen en op te sporen en de weerbaarheid van onze kritieke infrastructuur te versterken, cyberbeveiliging te bevorderen en onderzoek en innovatie te stimuleren. Daarvoor worden instrumenten en maatregelen voorgesteld die de komende vijf jaar moeten worden ontwikkeld, zodat we de veiligheid in onze fysieke en digitale omgeving kunnen garanderen.

Het is hoog tijd dat we een eind maken aan de valse tweedeling tussen online en offline, tussen digitaal en fysiek, en tussen interne en externe veiligheidsproblemen en bedreigingen.

Toekomstbestendige veiligheidsomgeving

Mensen rekenen op belangrijke infrastructuur (online en offline) om te reizen, te werken of gebruik te maken van essentiële openbare diensten, maar aanvallen op dergelijke infrastructuren kunnen tot enorme verstoringen leiden. Paraatheid en veerkracht zijn essentieel voor een snel herstel. De Commissie komt met nieuwe EU-regels om kritieke, zowel fysieke als digitale, infrastructuur te beschermen en weerbaarder te maken.

De recente terroristische aanslagen waren gericht op openbare ruimten, waaronder gebedshuizen en vervoersknooppunten, en maakten gebruik van de open en toegankelijke aard daarvan. De Commissie zal de publiek-private samenwerking op dit gebied bevorderen om te zorgen voor een betere fysieke bescherming van openbare ruimten en voor adequate detectiesystemen.

Cyberspace

Cyberaanvallen worden steeds frequenter en geavanceerder. Tegen het einde van het jaar moet de Commissie klaar zijn met de herziening van de richtlijn netwerk- en informatiesystemen (de belangrijkste Europese wetgeving op het gebied van cyberbeveiliging). Zij zal de strategische prioriteiten voor cyberbeveiliging schetsen om ervoor te zorgen dat de EU kan anticiperen én reageren op veranderende dreigingen.

Daarnaast heeft de Commissie vastgesteld dat er behoefte is aan een gezamenlijke cybereenheid die als platform voor gestructureerde en gecoördineerde samenwerking moet dienen.

Tot slot moet de EU verdergaan met het opzetten en onderhouden van robuuste internationale partnerschappen om cyberaanvallen beter te voorkomen, te ontmoedigen en te bestrijden, en EU-normen bevorderen om de cyberbeveiliging van partnerlanden te versterken.

Commissielid Margaritis Schinas:  Met de nieuwe EU-strategie voor de Veiligheidsunie leggen we verbanden tussen alle aspecten die aan de orde komen bij het opbouwen van een daadwerkelijk veiligheidsecosysteem. Het is hoog tijd dat we een eind maken aan de valse tweedeling tussen online en offline, tussen digitaal en fysiek, en tussen interne en externe veiligheidsproblemen en bedreigingen. We moeten voor onze veiligheid alles op alles zetten als we de kritieke infrastructuur willen beschermen tegen cybercriminaliteit en hybride bedreigingen willen bestrijden. 

Aanpak van veranderende dreigingen

Criminelen maken in toenemende mate gebruik van technologische ontwikkelingen, en malware en datadiefstal komen steeds vaker voor. De Commissie zal ervoor zorgen dat de bestaande EU-regels tegen cybercriminaliteit aan hun doel beantwoorden en correct worden toegepast, en onderzoek doen naar maatregelen om identiteitsdiefstal tegen te gaan.

De Commissie zal zich buigen over maatregelen om de capaciteit voor digitaal onderzoek bij de rechtshandhaving te versterken en ervoor te zorgen dat passende instrumenten, technieken en vaardigheden beschikbaar zijn. Het gaat onder meer om kunstmatige intelligentie, big data en high-performance computing ten behoeve van het beveiligingsbeleid.

Concrete actie is nodig om de belangrijkste bedreigingen voor burgers, zoals terrorisme, extremisme en seksueel misbruik van kinderen, aan te pakken in een kader dat de eerbiediging van de grondrechten waarborgt. De Commissie presenteert vandaag een strategie voor een effectievere bestrijding van seksueel misbruik van kinderen online.

Hybride bedreigingen

Belangrijke onderdelen van de strategie voor de Veiligheidsunie zijn het bestrijden van hybride bedreigingen die tot doel hebben de sociale cohesie te verzwakken en het vertrouwen in instellingen te ondermijnen, en het vergroten van de weerbaarheid van de EU. Belangrijke maatregelen zijn onder meer een EU-aanpak van de bestrijding van hybride bedreigingen, gaande van vroegtijdige opsporing, analyse, bewustmaking, opbouw van weerbaarheid en preventie, tot crisisrespons en beheersing van de gevolgen. Hybride overwegingen moeten onderdeel worden van de beleidsvorming in bredere zin. De Commissie en de hoge vertegenwoordiger zullen deze werkzaamheden gezamenlijk nastreven, in nauwe samenwerking met strategische partners, met name de NAVO en de G7.

Europeanen beschermen tegen terrorisme en misdaad

De bestrijding van terrorisme begint met het aanpakken van polarisatie in de samenleving, discriminatie en andere factoren die mensen vatbaarder maken voor het radicale discours. De bestrijding van radicalisering zal worden toegespitst op vroegtijdige opsporing, opbouw van weerbaarheid en stimulering van het afstand nemen van radicaal gedachtegoed, alsmede rehabilitatie en re-integratie in de samenleving. Naast het bestrijden van de onderliggende oorzaken is doeltreffende vervolging van terroristen, met inbegrip van buitenlandse terroristische strijders, van essentieel belang. Om dit doel te bereiken, worden stappen ondernomen om de wetgeving op het gebied van veiligheid aan de grenzen te versterken en de bestaande databanken beter te gebruiken. Samenwerking met landen buiten de EU en internationale organisaties zal ook cruciaal zijn in de strijd tegen het terrorisme, bijvoorbeeld om alle bronnen van terrorismefinanciering af te snijden. 

Bestrijding van georganiseerde misdaad,

De georganiseerde misdaad brengt enorme kosten met zich mee voor de slachtoffers en voor de economie: naar schatting 218 tot 282 miljard EUR gaan elk jaar verloren. Belangrijke maatregelen voor volgend jaar zijn onder meer een agenda voor de bestrijding van georganiseerde misdaad, waaronder mensenhandel.Van de georganiseerde criminele groepen die in de EU actief zijn, houdt meer dan een derde zich met illegale drugshandel bezig. De Commissie presenteert vandaag een nieuwe EU-agenda inzake drugs, met als doel de vraag naar en het aanbod van drugs intensiever te bestrijden en de samenwerking met externe partners te versterken.

Georganiseerde criminele groepen en terroristen zijn ook actief betrokken bij de illegale handel in vuurwapens. De Commissie presenteert vandaag ook een nieuw EU-actieplan tegen de illegale handel in vuurwapens. Om ervoor te zorgen dat misdaad niet loont, zal de Commissie het huidige kader voor de confiscatie van criminele vermogens opnieuw bekijken.

Criminele organisaties behandelen migranten en mensen die internationale bescherming nodig hebben als handelswaar. Met een binnenkort door de Commissie te presenteren nieuw EU-actieplan tegen migrantensmokkel zal het accent worden gelegd op het bestrijden van criminele netwerken, het stimuleren van samenwerking en het ondersteunen van de werkzaamheden op het gebied van rechtshandhaving.

Europees veiligheidsecosysteem

Overheden, rechtshandhavingsinstanties, bedrijven, maatschappelijke organisaties en alle mensen in Europa hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor het bevorderen van de veiligheid.

De EU zal samenwerking en informatie-uitwisseling van informatie helpen bevorderen om misdaad te bestrijden en voor gerechtigheid te zorgen. Belangrijke maatregelen zijn onder meer het versterken van het mandaat van Europol en het verder ontwikkelen van Eurojust om justitiële autoriteiten en rechtshandhavingsinstanties beter met elkaar te verbinden. Ook de samenwerking met partners buiten de EU is cruciaal om informatie en bewijsmateriaal veilig te stellen. De samenwerking met Interpol zal eveneens worden versterkt.

Onderzoek en innovatie 

Onderzoek en innovatie zijn krachtige instrumenten om dreigingen tegen te gaan en op risico's en kansen te anticiperen. In het kader van de evaluatie van het mandaat van Europol zal de Commissie zich buigen over het opzetten van een Europese innovatiehub voor interne veiligheid.

Vaardigheden en bewustwording

Betere vaardigheden en bewustwording kunnen zowel de rechtshandhavingsinstanties als de burgers ten goede komen. Basiskennis van de veiligheidsdreigingen en de manier waarop deze moeten worden bestreden, kan al een reële impact hebben op de veerkracht van de samenleving. Bewustheid van de risico's van cybercriminaliteit en basisvaardigheden om zichzelf daartegen te beschermen, moeten samengaan met de activiteiten van dienstverleners voor de bescherming tegen cyberaanvallen. De Europese vaardighedenagenda, die op 1 juli 2020 is goedgekeurd, ondersteunt de ontwikkeling van vaardigheden gedurende het hele leven, ook op het gebied van veiligheid.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.