Overslag haven hoger ondanks sancties. Rotterdam verantwoordelijk voor 1% stikstof

28 juli 2022 door een van onze redacteuren
Overslag haven hoger ondanks sancties. Rotterdam verantwoordelijk voor 1% stikstof
Olietankers bij bulkopslag Foto PoR

De omvang van de totale goederenoverslag in de Rotterdamse haven lag het eerste halfjaar 0,8% hoger (233,5 miljoen ton) dan in dezelfde periode in 2021 (231,6 miljoen ton). Bij veel goederensegmenten zorgde de oorlog in Oekraïne voor forse veranderingen. Zo steeg de aanvoer van zowel LNG als kolen zeer sterk, als alternatief voor de verminderde Europese import van Russisch gas per pijpleiding. De overslag van ruwe olie nam toe, terwijl die van olieproducten daalde. IJzererts, agribulk en containers zijn minder overgeslagen dan in dezelfde periode vorig jaar. 

Bij de aanvoer van kolen, ruwe olie, olieproducten en LNG is in het tweede kwartaal een verschuiving van de herkomst waarneembaar. Bedrijven halen deze energiedragers en grondstoffen steeds minder uit Rusland en kopen ze elders in de wereld.

Verschuiving weg van Rusland

Het containertransport van en naar Rusland is stilgevallen, en aanhoudende knelpunten in de mondiale containerlogistiek zorgden voor een verschuiving van lading van de grote naar de minder grote containerhavens. Vooruitlopend op de sancties op kolen en olie, zijn de afgelopen maanden minder Russische kolen, ruwe olie, olieproducten en LNG aangevoerd. Bedrijven importeren deze steeds meer uit andere landen.

Kernpunten eerste halfjaar:
  • 0,8% meer goederen dan eerste halfjaar 2021 
  • Rusland: containervolume weggevallen, afnemende hoeveelheid kolen, LNG en olie 
  • Toename omzet en bedrijfsresultaat Havenbedrijf 
  • Energietransitie: investeringsbeslissingen bedrijfsleven ca. € 3 miljard 
  • Oplossing stikstofdossier onverminderd urgent 

Droog massagoed 

Het goederensegment droog massagoed zag een toename van 4,4% in het eerste halfjaar. De overslag van agribulk daalde met 15,1%. Dit segment wordt altijd sterk beïnvloed door de omvang van de oogsten in verschillende delen van de wereld. Daarnaast was er sprake van stakingen bij een van de verwerkende bedrijven. Ook speelde mee dat er door hoge energiekosten minder agribulk is verwerkt. Hoge energiekosten leidden ook tot een lagere productie van de Duitse staalindustrie en als gevolg daarvan tot 20,6% minder aanvoer van ijzererts. De aanvoer van cokeskolen voor de staalindustrie bleef op niveau. De overslag van kolen voor elektriciteitscentrales nam fors toe. Dit zorgde per saldo voor een toename van 29,7% van de kolenoverslag. Kolen zijn momenteel goedkoper dan aardgas en verminderen bovendien de afhankelijkheid van Russisch aardgas. Opvallend is de toename van 30,1% van het overig droog massagoed. Dat is vooral het gevolg van de hoge prijzen voor het verschepen van containers: lading die ook los vervoerd kan worden, zoals industriële mineralen en meststoffen, is daarom vaker op die manier getransporteerd.

Financieel kende het Havenbedrijf een goed eerste halfjaar. De omzet steeg met 6,3% (€ 24,6 miljoen) tot € 412,2 miljoen en de operationele lasten daalden met 2,4% (€ 3,1 miljoen), voornamelijk door lagere uitgaven voor zandwinning. De bruto-investeringen in het eerste halfjaar van 2022 bedroegen € 117,1 miljoen inclusief kapitaalstortingen in deelnemingen (eerste halfjaar 2021: € 100,5 miljoen). De belangrijkste investeringen in het eerste halfjaar 2022 zijn de aanleg van kademuren in de Amaliahaven en de landaanwinning in de Alexiahaven op Maasvlakte 2. 

Nat massagoed 

In het eerste halfjaar is 4,6% meer nat massagoed overgeslagen. De toename van ruwe olie van 4,3% is vooral veroorzaakt door de doorvoer van Russische olie via Rotterdam naar met name India. Noordwest-Europese raffinaderijen schakelen over op niet-Russische olie, met als gevolg dat Russische olie zijn weg vindt naar andere markten. De daling van de overslag van olieproducten van 9,4% is vooral het gevolg van de structurele afname van de aanvoer en wederuitvoer van stookolie. LNG kende een toename van 45,8%. Er is een zeer grote vraag naar LNG als alternatief voor aardgas dat vanuit Rusland per pijpleiding naar Europa komt. De toename van het overig nat massagoed van 22,5% laat zich enerzijds verklaren door een verschuiving van transport per tankcontainer naar chemicaliëntanker en door voorraadvorming bij afnemers van chemische stoffen. Vanwege haperende transportketens verzekeren zij zich zo van voldoende grondstoffen.

Bij de aanvoer van kolen, ruwe olie, olieproducten en LNG is in het tweede kwartaal een verschuiving van de herkomst waarneembaar. Bedrijven halen deze energiedragers en grondstoffen steeds minder uit Rusland en kopen ze elders in de wereld.

Containers en breakbulk 

Er zijn 4,4% minder containers overgeslagen (TEU, standaardmaat voor containers). In gewicht was de afname 8,9%. Het verschil tussen die twee wordt veroorzaakt door een toename van het aantal lege containers. De afname van de containeroverslag kent twee hoofdoorzaken. De eerste is het wegvallen van het containervervoer van en naar Rusland als gevolg van de sancties, de onzekerheid die het nog handelen met Russische partijen met zich meebrengt en het stopzetten van lijndiensten naar Rusland. De tweede is de aanhoudende ontregeling van de containerlogistiek. Twee jaar geleden leidde de COVID-19 pandemie tot lockdowns en andere consumptiepatronen. Containerschepen slaagden er niet meer in hun vaarschema’s te halen, wat het voor- en natransport verstoorde. Om tijd in te halen schrappen grote schepen nu vaak havens uit hun vaarschema (-5,5% aanlopen in Rotterdam vergeleken met vorig jaar) en laden en lossen meer containers per aanloop (+6,1%). Dat leidt tot een piekbelasting op de terminals, waar het al erg druk was omdat containers er door de toegenomen onbetrouwbaarheid van aankomsttijden van schepen gemiddeld langer staan. Rederijen maken door deze ontwikkelingen op dit moment relatief iets meer gebruik van kleinere aanloophavens voor transhipment dan van grote zoals Rotterdam. Er is een ketenoverleg opgezet om de ontwikkelingen met alle spelers in de Rotterdamse containersector te monitoren en daar zo goed mogelijk op in te spelen.

Het roll-on roll-off verkeer (roro) is met 16,8% toegenomen. Dit cijfer is geflatteerd door het einde van de overgangsperiode van de Brexit per 1 januari 2021. Dat leidde destijds tot extra vervoer eind 2020 en een dip in het roro-transport begin 2021.

Het segment overig stukgoed groeide fors met 17,7%. Een belangrijke oorzaak hier is de import van staal en non-ferro metalen. In reactie op de Russische inval in Oekraïne schoten de staal en non-ferroprijzen omhoog. Al snel werden alternatieve aanbieders gevonden, vooral uit Azië waar door COVID-19 de vraag naar staal juist inzakte. De import van staal en non-ferrometaal nam daarom toe. Daarnaast zorgen de hoge containertarieven ervoor dat meer lading als stukgoed wordt verscheept. 

Voortgang energietransitie 

Grote projecten kennen een lange voorbereidingstijd. De afgelopen jaren is een groot portfolio aan projecten voor de energietransitie opgebouwd. Nu er langzamerhand ook steeds meer duidelijkheid ontstaat hoe de abstracte klimaatdoelen worden vertaald in concreet Europees en nationaal beleid en regelgeving, wordt steeds duidelijker hoe dit uitpakt voor de verschillende projecten. Het afgelopen halfjaar is een aantal belangrijke investeringsbeslissingen genomen, waarvan die voor een grote bioraffinaderij en Europa’s grootste groene-waterstoffabriek de meest omvangrijke zijn. Daarnaast is door bedrijven definitief besloten tot de uitbreiding van een importterminal voor ammoniak, de uitbreiding van de capaciteit om batterijen te recyclen, de aanleg van een waterstoftankstation voor vrachtwagens en een walstroomproject. Deze investeringsbeslissingen van het bedrijfsleven tellen op tot een totaalbedrag van ca. € 3 miljard. Met dit soort investeringen komt de energietransitie in de volle breedte op gang. In aanvulling daarop heeft het Havenbedrijf het afgelopen halfjaar besloten de CO2-emissies van de eigen organisatie versneld terug te dringen. Doel is de eigen CO2-uitstoot in 2025 al met 75% en in 2030 met 90% te reduceren ten opzichte van 2019. 

Stikstofvraagstuk remt de transitie 

Een belangrijk punt van zorg voor de haven is dat drie jaar na de uitspraak van de Raad van State inzake stikstofdeposities, er nog steeds onzekerheid bestaat rondom regels zoals de ‘bouwvrijstelling’ en er een gebrek aan stikstofruimte is. Dat kan de energietransitie belemmeren, terwijl dit soort projecten vaak niet alleen tot minder CO2-uitstoot maar ook tot minder stikstof en andere emissies leidt, in Rotterdam of elders in de keten. Overigens is de Rotterdamse industrie verantwoordelijk voor slechts 1% van de stikstofdepositie in de kwetsbare Nederlandse natuur.  

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.