3000 agrarische en industriële 'piekbelasters' moeten nu verduurzamen, verhuizen of stoppen

17 februari 2023 door een van onze redacteuren
3000 agrarische en industriële 'piekbelasters' moeten nu verduurzamen, verhuizen of stoppen
Moderne boerderij in Overijsel Foto Ronald G

De staat van de natuur, de knellende situatie van PAS-melders, en het belang van urgente maatschappelijke ontwikkelingen maken dat het kabinet heeft besloten om met 3000 piekbelasters - zowel agrarische als industriële ondernemingen - in gesprek te gaan om de stikstofemissie in 2023 zeer fors te reduceren. Deze bedrijven krijgen de mogelijkheid om de stikstofuitstoot aanzienlijk terug te brengen door hun bedrijfsvoering te verduurzamen, te verplaatsen of te stoppen. 

Impact

Omdat dit grote impact heeft op ondernemers worden zij ondersteund in het maken van hun keuze, onder meer met een website, persoonlijk advies en de financieel meest aantrekkelijke regelingen. Deze worden de komende periode verder uitgewerkt en afgestemd met provincies en gemeenten, betrokken sectoren en de Europese Commissie. 

PAS-melders.  Programma Aanpak Stikstof (PAS). Tijdens dit programma gingen activiteiten met weinig stikstofneerslag onder voorwaarden door. Op 29 mei 2019 oordeelde de Raad van State (RvS) dat het PAS in strijd was met de Europese Habitatrichtlijn. Op 28 februari 2022 is het legalisatieprogramma vastgesteld. PAS-meldingen konden tot 1 december 2022 gelegaliseerd worden. Dat kan grosso modo door binnen eigen bedrijf te compenseren of door te wachten met produceren tot er stikstofruimte elders vrijkomt. 

Steunregelingen

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ontwerpt de komende weken regelingen en leidt mensen op – in nauwe afstemming met provincies en gemeenten - die boeren en bedrijven kunnen begeleiden in het maken van de voor hen meest passende keuzes. In april start de aanpak. Met behulp van een website kunnen bedrijven een goede indicatie krijgen of zij behoren tot de groep van ondernemers die de meeste stikstofneerslag veroorzaken en van welke regelingen zij gebruik kunnen maken. Ondernemers die dat willen krijgen ook de mogelijkheid om met de overheid in gesprek te gaan en een bedrijfsadviseur in te schakelen. Op deze manier doen we recht aan het belang van de mensen, de ondernemers, die versneld gevraagd worden om een keuze te maken.

Forse reductie

Om tot een groot bereik en forse reductie te komen spant het kabinet zich in om de stikstofneerslag in Nederland met ongeveer 100 mol per hectare per jaar te laten verminderen. Deze inspanningsverplichting is een aanvulling op de bestaande inzet en kan helpen in het volbrengen van de opgave in de verschillende gebiedsprocessen. Met deze extra inzet op de natuur komt ook sneller ruimte beschikbaar voor de PAS-melders, de bedrijven die door tekortschietend overheidsbeleid in grote problemen zijn gekomen. Om hen waar nodig te helpen, is vandaag ook het instellingsbesluit van het schadeloket getekend. 

Het ene gebied is het andere niet 

De aanpak piekbelasters geeft ook een impuls aan de bredere transitie van het landelijk gebied, waarvoor de gebiedsgerichte programma’s die de provincies nu ontwikkelen vanuit het Nationaal Programma Landelijk Gebied(NPLG) van groot belang zijn. In dit programma worden de opgaven op het gebied van natuur, stikstof, water en klimaat en de transitie van de landbouw in samenhang opgepakt. De aanpak verschilt per gebied, want het ene gebied is het andere niet. Samen met het Landbouwakkoord – het streven is om dit in april te sluiten – moet de gebiedsgerichte aanpak leiden tot een gezond landelijk gebied met perspectief voor de landbouw. 

Reductie van 41% 

Het kabinet heeft in juni 2022 de indicatieve stikstofreductiedoelen voor ammoniak (NH3) bekend gemaakt. De realisatie van dat doel vraagt een forse reductie van de uitstoot van NH3 door de landbouwsector van 41%. Het kabinet vindt het belangrijk dat alle sectoren een evenredige bijdrage leveren aan het oplossen van de stikstofproblematiek. En komt daarom nu ook met reductiedoelen voor stikstofoxiden (NOx) voor de sector mobiliteit en de sector industrie en energie. Deze sectordoelen betekenen voor de sector mobiliteit een afname van de uitstoot NOx met 25% en voor de sector industrie en energie een afname van de uitstoot NOx met 38% in 2030 ten opzichte van 2019.  Het landelijke klimaatdoel voor alle sectoren is 55% minder broeikasgasemissie in 2030, ten opzichte van 1990. De landelijke opgave voor de veehouderij is 5Mton broeikasgasreductie in 2030, zoals gepresenteerd bij het coalitieakkoord. Het kabinet doet een voorstel voor de verdeling van de klimaatopgave per provincie. 

Meer info

Kamerbrief over uitwerking piekbelastersaanpak en voortgang PAS-melders

Kamerbrief over voortgang integrale aanpak landelijk gebied

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.