Uit de coronacrisis komen: 'een' einde is in zicht

27 februari 2021 door de redactie
Uit de coronacrisis komen: 'een' einde is in zicht
Uit de lockdown komen. Still 50 jaar Nederlands Danstheater filmpje YT MatineeTV

Voordat we uit de crisis kunnen komen zal er eerst een voor de zorg werkbaar minimum aan controle over de pandemie moeten zijn. Dat zou, dank zij vaccinaties, ergens einde zomer en dit najaar kunnen zijn. Wat er aan voorafgaat verloopt geleidelijk. Je zou de deze week aangekondigde lichte versoepelingen van het kabinet als luisteren naar de samenleving zien, je kan het ook een schuchter en voorzichtige stap richting normale samenleving zien. Met allemaal slagen om de arm. In delen van Polen en Frankrijk zijn zojuist weer strengere maatregelen afgekondigd vanweg het toegenomen aantal besmettingen. Dat is in Nederland ook niet uitgesloten. Maar een einde - 'een' omdat niemand weet  hoe dat er uit ziet, is in zicht     

Een recent advies van de Sociaal Economische Raad probeert voorzichtig, met slagen om de arm, vooruit te kijken. Kijk maar hoe het in de conclusie staat: 'Het coronavirus zal nog langere tijd in onze samenleving aanwezig zijn. De combinatie van nieuwe varianten van het virus en het niet in een keer kunnen vaccineren van de gehele bevolking maakt het belangrijk dat we nu blijven volhouden en doorpakken. [...] slimme maatregelen, waardoor met een goede combinatie van een effectieve vaccinatie- en teststrategie, op den duur de economie meer verantwoord open kan. We moeten intensief blijven communiceren en het beleid uitleggen om de naleving van het beleid te stimuleren [...] Uiteindelijk zal een groot deel van de bevolking gevaccineerd zijn en we in een fase van herstel terecht komen. Hoewel we nog geen zekerheid hebben wanneer die fase aanbreekt, is het belangrijk om nu al te starten met het voorbereiden van het inhoudelijke herstelbeleid dat we na de coronacrisis gaan inzetten.'

Herstel door verduurzaming

Nationaal en internationaal is er door verschillende partijen bepleit de coronacrisis te benutten voor een herstelbeleid dat zich voor een belangrijk deel richt op grote verduurzamingsopgaven. Zo zijn de gezamenlijke planbureaus er voorstander van reeds voorgenomen langetermijndoelen sneller te realiseren waardoor synergiekansen benut 24 kunnen worden40. Als voorbeelden noemen de planbureaus het voorgenomen klimaatbeleid en de bijbehorende inzet op verduurzaming van de industrie, de energievoorziening, de mobiliteit, de gebouwde omgeving en het grondstoffengebruik.

Herstel door vergroening

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) noemde midden afgelopen jaar zeven terreinen die voor versnelde ‘groene’ investeringen in aanmerking komen: verduurzaming van de gebouwde omgeving, versnelling van woningbouw, toekomstbestendige energie-infrastructuur, verduurzaming van het landelijk gebied, emissieloze mobiliteit, emissieloze lucht- en scheepsbouw en klimaatadaptatie. Behalve bij de aanhangers van extreem rechts die bij zijn kritiek grijpt naar irrationele standpunten is de klimaatadaptatieagenda terecht kamerbreed in de politiek geaccepteerd; terecht omdat die agenda vooruitkijkt en goed door onderzoek en feiten onderbouwd is.        

Uit de lockdown komen.  Still  50 jaar Nederlands Danstheater filmpje YT MatineeTV

Versnellen woningbouw

Versnelling van de woningbouw staat inmiddels op iedere politieke agenda. Komende tien jaar moeten er een miljoen woningen worden bijgebouwd. Dat is vooral een groots en meeslepend bureaucratisch project zolang we niet weten waar die woningen terchtkomen, wie er het emeest van profiteert en of ze anders dan al die eerdere grote woningbouwstromen zo gemaakt worden dat ze niet het landschap verder aan gort helpen, maar gaan bijdragen aan een samenleving die voor iedere Nederlander aantrekkelijker is.   

Herstel door Europese Samenwerking

In zijn advies Samenwerking in Europa wijst de Denktank Coronacrisis  op de noodzaak om in te zetten op een veel nauwere samenwerking binnen de Europese Unie en dit ook te vertalen in meer samenhang in de grote investeringsopgaven. We hebben er belang bij dat zoveel mogelijk landen zo snel mogelijk weer de weg naar economisch en maatschappelijk herstel weten te vinden. D

Kwetsbare groepen 

De Denktank Coronacrisis heeft eind 2020 een kennisdocument kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt gepubliceerd. Daarin worden naast concrete aanbevelingen ook aanknopingspunten gegeven voor herstelbeleid. Voor kwetsbare groepen is specifieke aandacht nodig stelt het rapport. De groepen zijn heel divers en daarom verschilt ook de benodigde aanpak. Een belangrijke aanbeveling daarbij: streef ook nu een inclusieve arbeidsmarkt actief na. Het blijft belangrijk om de waarde van diversiteit in bedrijven te benoemen. Een diverser bedrijf is aantoonbaar succesvoller op de lange termijn. Daarnaast is het cruciaal om de mensen om wie het gaat te betrekken, en hun kennis en ervaringen te benutten. Dat is nodig om het beleid aan te laten sluiten op de behoeften.

Uit de lockdown komen.  Still  50 jaar Nederlands Danstheater filmpje YT MatineeTV

Jongeren

In het recente advies van de Jongeren Denktank Coronacrisis En nu...daden worden daarnaast aanbevelingen worden gedaan om te komen tot een herstelbeleid voor jongeren, gericht op de thema’s werk, wonen, onderwijs en klimaat. De belangrijkste adviezen zijn:

  • Ga soepeler om met studievertraging en studieschuld
  • Zorg voor genoeg werk voor jongvolwassenen
  • Zorg voor genoeg starterswoningen
  • Laat het klimaat niet de dupe worden
  • Betrek jongeren bij oplossingen

Ook in dit rapport komt klimaat terug: Veel jongeren zijn begaan met het klimaat en in hun dagelijks leven actief met duurzaamheid bezig. Bij de jongeren in de online dialoog gaat het bijvoorbeeld om hergebruik van spullen, het scheiden van afval, het eten van biologisch en/of vegetarisch voedsel en het afzien van autobezit. In die groene keuzes voelen zij zich echter soms belemmerd. Vaak is reden hiervoor dat de verandering naar een duurzamer leven te duur is. Zoals jongeren zich zorgen maken over de gevolgen voor corona voor overheidsbeleid en duurzaam gedrag van bedrijven, vrezen zij ook in hun eigen leven dat (financiële) zorgen ten koste gaat van groene keuzes. Daarbij missen zij groene besparingen.

Met die paar rapporten is nog lang niet alles gezegd . Maar zeker lijkt wel dat alle handen aan dek moeten de komende maanden om een frissse start te maken. De pandemie heeft ons immers ook het een en ander geleerd over de manco's van oude systemen.    

 

 

 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.