zondag 19 september 2021

weekZine over stad, cultuur
en wereld

Zeevaart vraagt meer duurzame brandstof in 2019

20 februari 2020 (de redactie)

De vraag naar meer duurzame scheepsbrandstof als LNG-, bio- en laagzwavelige bunkers is het afgelopen jaar aanzienlijk toegenomen in Rotterdam. De totale overslag van de zeevaart in deze grootste Europese  bunkerhaven daalde van 9,5 miljoen m3 naar 9 miljoen m3.  

Het laatste kwartaal van 2019 is de verkoop van laagzwavelige bunkerolie met maximaal 0,5% zwavel – het zogenoemde VLSFO, very low sulphur fuel oil – enorm toegenomen. In december betrof 62 procent van de verkochte stookolie VLSFO. Over het gehele laatste kwartaal was dat 48%. De populariteit heeft alles te maken met nieuwe regelgeving. Vanaf 1 januari 2020 is het wereldwijde toegestane gehalte aan zwavel in scheepsbrandstof verlaagd van 3,5% naar 0,5%, beter bekend als IMO2020. In Nederland en de andere landen langs de Noordzee is dat zwavelgehalte sinds 2015 al maximaal 0,1%. Van deze zogenoemde Ultra Low Sulphur Fuel Oil werd in het laatste kwartaal 13 procent verkocht.

Toename LNG-en biobunkers 

Naast de verkoop van VLSFO viel ook de toename van de verkoop van LNG-bunkers (vloeibare aardgas) op. De afzet verdriedubbelde ruim van 9.483 ton naar 31.944 ton. Voor het eerst is ook de verkoop van bio-bunkers – bunkerbrandstof waarin een bepaald percentage biobrandstof is toegevoegd - duidelijk zichtbaar in de cijfers. In heel 2019 is 2% van de verkoop van stookolie en 0,5% van de distillaten (MGO – gasolie -  en MDO - dieselolie) een bio-bunker. Vooral in het vierde kwartaal kwam de verkoop van bio-bunkers steeds vaker voor. De bijmengpercentages van deze bunkers verschillen tussen 5 en 50%. Het meeste gebruikelijke is 20-30%. 

 

Ter info:

Fuel oil is stookolie 

MDO is dieselolie 

MGO is gasolie 

Lubes is smeerolie 

Bunkeren is het voorzien van brandstof aan de scheepvaart

 


 

Deel dit bericht met je vrienden!