woensdag 11 december 2019

webZine over stad & cultuur
en wereld

Wie in deze stad een boerka draagt, barbecuet op het graf van Erasmus

19 juli 2019

(door Kees Versteeg)

Vanaf 1 augustus geldt het Boerkaverbod. Op overtreding ervan staat een boete van € 150. Burgemeester Aboutaleb heeft na overleg met het Openbaar Ministerie laten weten dat de handhaving geen prioriteit heeft. De politieke partij NIDA gaat geld inzamelen om de boetes voor bekeurde draagsters te betalen. Hieronder het Boerkaverbod uiteengezet in een grafiek – en de tekst van de wet. Let op de talloze uitzonderingen. Het hoge gatenkaasgehalte duidt erop dat de wet vooral symboolpolitiek is. De echte vraag is dus: gaat het hier om nuttige dan wel nutteloze symboolpolitiek? Naar mijn mening geldt het eerste. Het Westen – en dus ook Nederland – doet er verstandig aan om de grenzen van de vrijheid aan te geven. Die vrijheden dienen om de menselijke beschaving vooruit te helpen, niet om die te ondergraven met rigide religieuze opvattingen uit de Vroege Arabische Middeleeuwen. Wie in deze stad een boerka draagt, barbecuet op het graf van Erasmus. 

Terecht dus dat boerka en nikab – de bivakmuts van de salafisten – vanaf 1 augustus onder vuur komen te liggen. Ook al zou het volgens sommige schattingen slechts om 200 draagsters in Nederland gaan. Tegelijkertijd moet je reëel blijven. Meer dan functionele handhaving zoals door Aboutaleb en het OM beoogd is vooralsnog niet nodig. 

Wat is gezichtsbedekkende kleding?
Bij gezichtsbedekkende kleding gaat het om alle kleding die een gezicht onherkenbaar maakt. Bijvoorbeeld een bivakmuts, boerka, nikab, integraalhelm of een masker. Een hoofddoek, geschminkt gezicht en een pet vallen niet onder het verbod. Evenmin als een boerkini.

Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz (…)

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

• 1. Het is verboden om in het openbaar vervoer en in gebouwen en bijbehorende erven van onderwijsinstellingen, overheidsinstellingen en zorginstellingen kleding te dragen die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, dan wel onherkenbaar maakt.

• 2. Het eerste lid is niet van toepassing, voor zover kleding als bedoeld in dat lid:

- a. wordt gedragen door cliënten, patiënten of hun bezoekers in residentiële delen van zorginstellingen,

- b. noodzakelijk is ter bescherming van het lichaam in verband met de gezondheid of de veiligheid,

- c. noodzakelijk is in verband met eisen die aan de uitoefening van een beroep of de beoefening van een sport worden gesteld, of

- d. passend is in verband met het deelnemen aan een feestelijke of een culturele activiteit.

• 3. In afwijking van het eerste lid kan het bevoegd gezag van een zorginstelling toestaan dat kleding als bedoeld in dat lid in niet-residentiële delen van de zorginstelling wordt gedragen door cliënten of patiënten die daar voor onbepaalde tijd verblijven, of hun bezoekers.

Artikel 2

• 1. Degene die handelt in strijd met artikel 1, eerste lid, wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie.

• 2. Het in het eerste lid strafbaar gestelde feit is een overtreding.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 4

Deze wet wordt aangehaald als: Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding.

* De wet treedt dus op 1 augustus 2019 in werking. De boete is vastgesteld op € 150. Een taakstraf is niet mogelijk.

Infographic is van www.rijksoverheid.nl

De wettekst komt uit het Staatsblad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-222.html

 

 

Deel dit bericht met je vrienden!

Het kruispunt van stad, wereld en cultuur is onze focus

Steun ons op  NL55 INGB 0009 2593 29 t.n.v. Stichting Third Road met een bijdrage- periodiek of eenmalig- naar keuze