donderdag 23 september 2021

weekZine over stad, cultuur
en wereld

Leven in o.a. Rotterdam is beter geworden

27 mei 2012 (Hans Roodenburg)

Het leven in het algemeen in de vier grote steden, waaronder Rotterdam, is in de afgelopen tien jaar bijna net zo goed geworden als in de rest van Nederland.

Dat blijkt uit de Leefsituatie-Index (SLI)van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) enhet Verwey-Jonker Instituut.

Kwaliteit

Sinds 1974 brengt het SCP hiermee de objectieve kwaliteit van het leven van Nederlanders in kaart. In één getal worden ontwikkelingen samengevat op verschillende maatschappelijke terreinen, zoals gezondheid, wonen, sociale participatie en sport. Het is vooral het gemeentelijk beleid gericht op onderwijs, werk, inkomen en gezondheid dat bijdraagt aan een betere leefsituatie.

Landelijke SCP-cijfers laten zien dat de leefsituatie in de vier grote steden gezamenlijk en in het algemeen minder goed is dan in de rest van het land. De achterstand zou echter steeds kleiner worden. In de afgelopen tien jaar verbeterde de leefsituatie in de vier grootste steden met 11 procent. Gemiddeld verbeterde de leefsituatie in heel Nederland met 6 procent.

De inhaalslag in de vier grote steden, waaronder Rotterdam, deed zich op alle terreinen voor.

 

Wonen

Het meest in het oog springen het sterk verbeterde wonen en de toegenomen sociaal-culturele vrijetijdsactiviteiten. Overigens zullen op dat laatste punt de komende jaren in heel Nederland bezuinigingen plaatsvinden. Of dat invloed zal hebben op de leefsituatie is nog de vraag.

Voor zover er een verband is te leggen tussen de leefsituatie van de Nederlanders en het dreigende koopkrachtverlies in de komende jaren als gevolg van de economische verslechteringen valt op dat uit de SLI blijkt dat we met z’n allen (collectief) een stootje kunnen verdragen.

Te benadrukken valt dat het om de algemene leefsituatie (collectief) gaat en dat per individu die situatie heel erg kan verschillen. Indien mensen een slechte gezondheid hebben (of daarnaar leven met roken, teveel alcoholische dranken of drugs), belabberd wonen, te weinig bewegen of sporten, te lage opleiding en inkomen hebben en zich sociaal isoleren dan kan men zich psychologisch en qua gezondheid ziek, zwak en misselijk voelen.

 

‘Leefmeter’

De gemeente Rotterdam heeft (nog) niet een eigen ‘leefmeter’ zoals die van het SCP. Amsterdam, Lelystad, Eindhoven en Haarlemmermeer hebben die wel. Deze gemeenten zijn enthousiast over de mogelijkheden.

Volgens het SCP biedt de SLI houvast, is grijpbaar en concreet. ,,Met de SLI is het goed mogelijk om trends in beeld te brengen. Het samenvattende karakter van de index geeft een integraal beeld van de kwaliteit van leven in de gemeente en maakt trends en ontwikkelingen over de jaren heen zichtbaar. Wanneer meer gemeenten de SLI gaan gebruiken, zal dat de mogelijkheden vergroten om gemeenten met elkaar te vergelijken,’’ concludeert het SCP.

Een mooie taak voor de gemeente Rotterdam of men daarvoor budget kan vinden. Het lijkt ons dat er op andere te verzamelen statistische gegevens wel bezuinigd kan worden. We doen ook een voorzichtige suggestie: bezuinig op het vrijmaken van ambtenaren voor het beantwoorden van vaak onzinnige vragen van gemeenteraadsleden (en van deelgemeenten) hoewel wij beseffen dat dit het fundament van de democratische gemeentelijke samenleving raakt. Waarom zouden best redelijk gehonoreerde wethouders niet heel even een antwoord kunnen formuleren na raadpleging van terzake deskundige ambtenaren? Je mag van dit soort functionarissen verwachten dat ze genoeg geschoold zijn om binnen een uur in een A4-tje een antwoord te formuleren. We hebben de indruk dat ambtenaren soms hele dagen bezig zijn om onzinnige raadsvragen politiek verantwoord te beantwoorden.

 

Populistisch

We geven toe: dit nogal populistische oordeel is van afstand bekeken. De uitdaging aan politici is om aan te tonen hoe belangrijk hun vragen zijn dat soms meerdere ambtenaren enkele dagen moet bezig houden.

We geven ze op deze site de kans daarop te reageren. De Rotterdamse burgers kunnen in ieder geval aan de hand van een vragenlijst op www.scp.nl/leefsituatie zelf kijken in hoeverre de eigen leefwijze in overeenstemming is met het Nederlandse beeld.

Een van de punten in de vragen is of men in de plaats waar men woont voldoende culturele en andere activiteiten kan bezoeken. Daar zit het wat Rotterdam betreft wel goed mee. In kleinere gemeente wil er nog wel eens meer sociale samenhang – een ieder houdt de ander in de gaten – zijn en is het kleine vereniging- en vrijwilligersleven vaak erg sterk.

 

We hebben de vragenlijst op onszelf – 67 jaar, redelijke gezondheid, wonend in een kleine gemeente buiten Rotterdam – toegepast. Bleek dat 33 procent van de Nederlanders zich veel slechter voelt. Een aanrader dus om deze test op jezelf toe te passen!

 

 

 

 

Deel dit bericht met je vrienden!