maandag 2 augustus 2021

webZine over stad, cultuur
en wereld

Integratie is grotendeels mislukt in Nederland. Wat nu?

1 september 2009 (de Redactie)
Als katten draaien we in ons land om de hete brei heen, namelijk door angstvallig de voor de hand liggende conclusie niet te trekken, dat immigatie de laatste decennia in Nederland uit de hand is gelopen en dat integratie van de binnengekomen burgers grotendeels is mislukt. Wat niet wil zeggen dat niet vele individuen wel degelijk, soms op bewonderenswaardige wijze, hun weg in onze samenleving hebben gevonden.

Maar er bestaat een verre van een evenwichtige verhouding tussen de bevolkingsgroepen. Teveel immigranten opereren aan de onderkant van de samenleving, niet zelden aan de zelfkant. De vergelijking met de Gouden Eeuw toen we ook veel immigranten wisten aan te trekken gaat mank, want of het joden uit Antwerpen waren of hugenoten uit Frankrijk het bleken al snel steunpilaren voor nieuwe dynamiek, dat ontbreekt nu teveel bij de nieuwe Nederlanders.


Om het probleem beter te kunnen analyseren moeten tenminste drie dimensies bij immigratie en integratie worden onderscheiden:

EU versus de rest van de wereld

Islam versus ander religies

Hoog versus laag opgeleid


Waarom is integratie mislukt?

Het integratiebeleid is mislukt omdat we op al deze drie dimensies ernstig tekort zijn geschoten:

We hebben te weinig toptalent kunnen aantrekken en veel te veel laaggeschoolden. Die laatsten trekken bovenmatig veel uitkeringen. Slechts 57% van de allochtonen werkt, omdat er te weinig banen voor hen zijn, maar ook omdat we hen het te gemakkelijk maken om zich aan het arbeidsproces te onttrekken.

De Islam heeft achterlijke elementen, zoals vrouwenonderdrukking en barbaarse straffen, die de meeste andere, meer beschaafde religies al minstens honderd jaar - vaak al in de Middeleeuwen - achter zich hebben gelaten. De wens soms om het mohammedaanse geloof te vuur en te zwaard te verbreiden leidt op grote schaal tot onbehagen bij andere gezindten. Helaas belijden de meeste immigranten juist de Islam en niet een van de meer humanere religies. Dat lijdt tot een toenemend schisma bij de bevolking in pro of anti Islam, gekoppeld aan radicalisering. Hier en daar zelfs tot terrorisme.

We accepteren geen massale EU toestroom van ‘gastarbeiders’, maar zijn ook niet bereid het vuile werk te doen wat zij wél verrrichten,steken2 zoals asperge steken, bollen pellen en champions plukken, dan incasseren we nog liever een uitkering. En al helemaal hebben wij niet het gevoel dat zij onze Europese broeders zijn, maar dat zijn ze toch echt wel.

Al deze factoren belemmeren dat wij een moderne kennisseconomie worden. Om de concurrentieslag met de rest van de wereld aan te kunnen is dat echter een voorwaarde, want met lage kosten alleen kunnen wij allang de slag niet meer winnen. Daarvoor is veel meer toptalent nodig, maar ons land heeft voor hen nauwelijks aantrekkingskracht. Zelfs in vergelijking met Duitsland en Frankrijk missen we de boot.

We worden steeds meer multicultureel, maar hoe?

Dat we de massale instroom van nieuwe Nederlanders niet goed hebben kunnen verwerken zou niet erg hoeven te zijn als daaraan het voornemen zouden koppelen om dit alsnog tot stand te brengen, we kunnen als rijk land immers (nog) wel tegen een stootje. Maar het culturele onvermogen om de feiten onder ogen te zien speelt ons al jaren teveel parten.

Ook dat heeft een aantal dimensies

  • 1) Gevestigde partijen als PvdA, Groenlinks, D66, CU en CDA hebben zich teveel laten meeslepen door een zieligheidssyndroom, wij zouden volgens hen een opvangoord moeten zijn voor de verdrukten ter aarde. De geestelijke erfenis van de Tweede Wereldoorlog is hieraan waarschijnlijk niet vreemd, met als allesoverheersend beeld de Holocaust tragedie. Maar dat verleden heeft weinig te maken met de problemen van vandaag.
  • 2) Protestpartijen als SP en PVV zijn tegen Polen en Roemenen die Nederland ‘overstromen’. Dus zijn die partijen feitelijk ook tegen een geintegreerde Europesemarkt, terwijl vaststaat dat onze toch niet al niet erg flexibele arbeidsmarkt nog slechter zonder deze arbeidskrachten zou functioneren. De overheid draagt bij tot dit onbehagen door voor onvoldoende (tijdelijke) huisvesting te zorgen, waardoor we niet dichter bij elkaar komen..
  • 3) PVV en ook de VVD zetten zich overmatig af tegen de uitwassen van immigratie. Niet alleen bij de mohammedaanse Marokkanen, maar ook bij andere probleemgroepen als de Antillianen. Deze partijen laten echter na een duidelijke samenhangende visie op een betere integratie te formuleren, dat leidt al snel tot stigmatisering. De PVV is zelfs uit op massaal vertrek van de moslims uit ons land alsof dat nog een optie zou zijn.

Al deze culturele aspecten belemmeren het zicht op een oplossing. Een multiculturele samenleving kan namelijk heel goed functioneren als maatschappelijke bijdrage en talentontwikkeling voorop staat. Wie dat met eigen ogen wil zien kan naar Silicon Valley afreizen, ten zuiden van San Francisco, het mekka van de ICT industrie, waar alle kleuren van de regenboog, mannen en vrouwen zelfs in de bestuurskamers kunnen worden aangetroffen. Een prachtige dynamische en geemanicipeerde maatschappij met een grote flexibiliteit en een mondiale orientatie. Echt iets om jaloers op te zijn en dus iets wat wij zelf actief zouden moeten nastreven.

Wat moeten we doen?

Elementen die horen bij een goed integratiebeleid zijn:

  • 1) Een veel beter onderwijssysteem, met veel kleinere klassen, flexibele overgang tussen opleidingsniveaus als VMBO, Havo, VWO, MBO, HBO en WO, etc. Erop gericht om uit ieder kind het maximum te halen wat er inzit. Tempovertragingen voor talent in iedere vorm moeten zoveel mogelijk worden uitgesloten
  • 2) Zero tolerance voor ongewenst afwijkend gedrag, waarbij het gaat om echte excessen, zoals criminaliteit, wijk intimidatie; overmatig schoolverzuim/uitval, drugs- nicotine- en alcoholgebruik. Meer algemeen afrekenen met gedoogbeleid waarbij wetsovertreding wordt toegestaan, hopelijk echter met aanzienlijk minder wetten.
  • 3) Aanpak sociale probleemgevallen, via goed samenwerkenden socialediensten, met kristalheldere bevoegheden om in samenwerking met de politie te kunnen ingrijpen als zich mensonterende situaties voordoen. Daarbij behoort echter ook een goed huisvestings- en veiligheidsbeleid van de overheid.
  • 4) Werken wordt breed gestimuleerd, uitkeringen worden qua hoogte drastisch beperkt, ook wat de lengte betreft, daarna vervalt men in de bijstand. Kinderopvang wordt voor iedereen toegankelijk, vijf dagen per week, niet meer strikt alleen tussen 9 en 5 overdag. Mede hierdoor wordt de arbeidsmarkt geflexibiliseerd.

Of wij het doel van een dynamische multiculturele samenleving ooit halen zal het komende decennium worden beslist. De voortekenen zijn niet gunstig omdat Nederland steeds meer gepolariseerd - in pro PVV of anti - deze problemen bespreekt. Ook omdat vakbonden hardnekkig vasthouden aan sociale verworvenheden als lange WW en hoge ontslagvergoedingen, die mobiliteit belemmert in plaats van stimuleert.

Als echter de zaken fundamenteel zouden worden aangepakt zoals hiervoor aangeduid zou van de PVV mijns inziens weinig overblijven en zouden wij de meest aantrekkelijke vestigingsplaats in Europa kunnen worden. Wat houdt ons dan tegen?

Dit artikel is geschreven door Grimbert Rost van Tonningen, hoofdredacteur van het sociaal-liberale weblog www.pluspost.nl

Deel dit bericht met je vrienden!