donderdag 21 oktober 2021

webMagazine over stad, cultuur
en wereld

Het nieuwe B & W

1 augustus 2018 (de Redactie)

Portefeuilleverdeling

Burgemeester

- Openbare orde en veiligheid
Rampen en crises (acute fase)
Industriële/brandveiligheid
Ondermijning
Radicalisering
Polarisatie en maatschappelijke onrust
Terrorisme
HIC
Cyber
Cameratoezicht
Horecavergunningen/Drank- en Horecawet
Prostitutie
Coffeeshops
Evenementenvergunningen
Voetbal
Demonstraties
Jeugdoverlast en criminaliteit
Voorzitter Veiligheidshuis
Voorzitter Stuurgroep in de Wijk

- Kieswet

- Internationaal
Concerncommunicatie
Media
Gedenktekens

Wethouder Handhaving, Buitenruimte, Integratie en Samenleven HBIS

B. Wijbenga – van Nieuwenhuizen

- Buitenruimte
Water(management) en Deltaplan (grond)water
Afvalinzameling en afvalstoffenheffing
Onderhoud kapitaalgoederen (riolering, wegen, bruggen e.d.)
Groen, pleinen en parken
Rivieroevers en ecologische groenblauwe structuur
Recreatieschap Rottemeren, Landschapstafels IJsselmonde en Hof van Delfland
Gebieden voor natuur en recreatie (Oranjebonnenpolder, Vlinderstrik)
Openbare speelvoorzieningen
Dierenwelzijn (opvang zwerfdieren, adviescommissie Stadsnatuur en dierenwelzijn)
Begraven en cremeren (Islamitische begraafplaats)
Niet gesprongen explosieven
Straatnamen
Natuur- en milieueducatie, inclusief verzelfstandiging NME/kinderboerderijen en subsidierelatie met Blijdorp)

- Emancipatie
Integratie & Samenleven
Discriminatie
Statushouders
LHBTI
Inburgering
WIJ-samenleving (antiradicalisering en preventie polarisatie)

- Handhaving
Toezicht en handhaving
Vicevoorzitter Stuurgroep Veilig in de Wijk
Straatintimidatie
Aanpak overlast (op het gebied van wonen, Skaeve Huse, verkeershufters, OV-surveillanten)
Tegengaan overlast Shisalounges
Sociale veiligheid
Stadstoezicht en BOA’s
Gebruik beelden cameratoezicht voor handhaving

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie Gebouwde omgeving BWEG

S.A. Kurvers

- Bouwen
- Wonen
- Uitvoering energietransitie gebouwde omgeving
- Ruimtelijke Ordening

Rotterdamwet
Bouw- en woningtoezicht
Omgevingswet
Stadshavens
Gebiedsontwikkelingen
Hart van Zuid
Particuliere woningvoorraad
Huisjesmelkers
Maatschappelijk en commercieel vastgoed
Uitvoeringsagenda SO
Transformatie kantoren
Aardgasvrije wijken en verduurzamen woningen
Verduurzamen schoolgebouwen
Prestatieafspraken met corporaties (inclusief duurzaamheid)
Volkstuinen
Woonwagencentra
Collectiegebouw
Verbouwing Museum Boijmans Van Beuningen
Open Venster

Wethouder Financien, Organisatie en Haven FOH

A.L.H. Visser

- Grote lopende projecten
Afbouw Hoekse Lijn, Coolsingel, Maastunnel, Feyenoord City

- Haven
- Financiën
- Organisatie
- Dienstverlening

Belastingen
Deelnemingen
Verantwoordelijkheid P&C-cyclus
ICT
Investerend vermogen (herijking beleid rondom reserves, IFR, inzet fondsen)

Wethouder Onderwijs, Cultuur en Toerisme OCT

S. Kasmi

- Cultuur
Monumentenzorg
Evenementenbeleid
Evenementenfonds
Horecabeleid

- Onderwijs
Voor- en vroegschoolse educatie
Basisonderwijs
Voortgezet onderwijs
MBO/Hoger onderwijs
Onderwijshuisvesting
Aanpak lerarentekort
Aanpak thuiszitters
Tegengaan voortijdig schoolverlaten

- Toerisme
Recreatie
Recreatieoord Hoek van Holland, samen met wethouder BWEG
Hotelsector
Citymarketing

Wethouder Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en Energietransitie DLE

A. Bonte

- Duurzaam
- Resilience
- Energietransitie (inclusief lobby en programmabudget)
- Rotterdam Circulair
- Milieu en milieuhandhaving
- Luchtkwaliteit
Stimuleren elektrisch/emissieloos vervoer

DCMR
Rotterdams Energie- en Klimaatakkoord

Wethouder Mobiliteit, Jeugd en Taal MJT

J. Bokhove

- Mobiliteit
Stedelijke bereikbaarheid
Milieuzone
Aanleg nieuwe infrastructuur (3e stadsbrug, metro Zuid)
Verkeersveiligheid
A13/16
Parkeren
Luchthaven
Kabelbaan over de rivier

- Jeugd
Jongerenloket
Jeugdhulp
Veilig Thuis

- Taal
Laaggeletterdheid en bestrijding taalachterstanden (Taaloffensief)

Wethouder Werk, Inkomen en Nationaal Programma Rotterdam Zuid WIN

R. Moti

- Werk en Inkomen
- Arbeidsmarkt
- Nationaal Programma Rotterdam Zuid (agenderend portefeuillehouder)

Leer-werkakkoorden
Uitvoering Participatiewet
Tegenprestatie
Fraudebestrijding en handhaving
Jeugdwerkloosheid
Magis 010/Rotterdam Inclusief
Sociaal ondernemen
Uitvoering Nieuw Beschut Werk
Social Impact Bonds
Impact investing
Werkgeversservicepunt

Wethouder Economie, Wijken en Kleine kernen EWK

B.C. Kathmann

- Economie
Stedelijke en regionale economie
Roadmap Next Economy
Regeldruk
Detailhandelbeleid
Markten en ambulante handel
Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard
Smart City (digitale infrastructuur en glasvezel)
Kansen voor West (EFRO-gelden)
Investerend vermogen (Impact investing)
Bedrijventerreinen
Ontwikkeling binnenstad

- Kleine Kernen (Hoek van Holland, Rozenburg, Pernis)
Gebiedsorganisatie en wijkgestuurd werken
Bestuurlijk stelsel (monitoring, evaluatie en inrichting bestuursmodel)
Plan van Aanpak (Taskforce) Vreewijk
Mooi, mooier Middelland
Plan van Aanpak Schiebroek Zuid
Plan van Aanpak Oud-Crooswijk
Programma Oost (samen met wethouder HBIS)

- Participatie
Burgerparticipatie, inclusief Right to challenge, Right to co-operate en Young010
Citylab 010 en afhandeling stadsinitiatieven (RIF010)
Democratisering
Bestuurlijke vernieuwing

Wethouder Volksgezondheid, Zorg, Ouderen en Sport VZOS

S. de Langen

- Volksgezondheid
- Welzijn
- Zorg
Maatschappelijke opvang
Huisvesting bijzondere doelgroepen
WMO
Nota Publieke Gezondheid en Vitale Stad
Kwetsbare groepen (verwarde personen, LVB-ers)
Doelgroepenvervoer
Aansturing Wijkteams
E-health
Aanpak arbeidsmarkttekort in de Zorg

- Ouderen
Masterplan Ouderen

- Sport
Rotterdam Topsport en Rotterdam Sport Support
Speeltuinen (speeltuinverenigingen)
Aanleg trapveldjes en Cruyffcourts
Scouting
Lekker Fit

Wethouder Armoedebestrijding, Schuldenaanpak en Informele Zorg ASIZ

M.K.A. Grauss

- Armoedebestrijding
- Schuldenaanpak
Deltaplan schulden
Perspectieffonds

- Informele Zorg
Vrijwilligers
Mantelzorg
Ervaringsdeskundigheid

Deel dit bericht met je vrienden!