dinsdag 2 juni 2020

webZine over stad, cultuur
en wereld

Hans weet raad (31)

2 april 2020 (door Hans Roodenburg)

Dit is de voorlaatste aflevering van deze rubriek. Onze zeer gewaardeerde medewerker Hans Roodenburg wordt binnenkort 75 jaar en vindt dat een mooi moment om te stoppen. Uiteraard respecteert de redactie dat besluit. Wij wensen Hans nog vele jaren toe in goede gezondheid. Omdat deze rubriek dus gaat stoppen, kunt u geen nieuwe vragen meer insturen.

 

Erf- en schenkingsrecht

 

Tante is sinds een jaar dement

 

Wij hebben een aangetrouwde tante die weduwe is. Onze oom is dus overleden. Na het overlijden van mijn oom zijn de financiële zaken van mijn tante, met haar goedvinden, opgepakt door haar zwager (getrouwd met haar zus), iemand die wij alleen van verjaardagen kennen.

Omdat zij zich daar tevreden mee toonde, hebben wij daar nooit praat over gemaakt. Een jaar geleden werd echter duidelijk dat tante behoorlijk dementeerde. Zozeer dat zij gedwongen werd opgenomen. Intussen is haar zwager de belangen blijven behartigen van tante.

Wij weten dat oom en tante ooit een testament hebben gemaakt waarbij ook al hun neven en nicht (mijn broer, ik en de twee kinderen van haar zwager die we maar gemakshalve Piet noemen) een aanzienlijk deel van hun bezittingen zouden erven, na hun beider overlijden. Maar tante leeft nog. Gedurende die tijd is Piet (we noemen hem maar even Piet vanwege zijn privacy) degene die besluit wat er met het geld en de roerende zaken gebeurt.

Zo lijkt het althans. Hij heeft haar huis al verkocht en spreekt nu zelfs van investeringen doen met het geld. Kunnen wij als erfgenamen inzage en eventueel ook inspraak eisen in zijn handel en wandel rondom het vermogen van tante zolang zij nog leeft, of hebben wij als schoonfamilie helemaal niets te vertellen? Wij denken bijvoorbeeld dat hij er goed aan doet om alvast een deel aan de erfgenamen te schenken bijvoorbeeld, maar voor een gesprek daarover lijkt Piet niet echt open te staan.

 

Is het testament niet gewijzigd dan is dat nog geldig! Je tante is inmiddels wilsonbekwaam geworden. Ze heeft dan iemand nodig via de rechtbank om in haar toezicht als curator te voorzien. Jullie komen pas aan de orde als tante is overleden. Hoe dan ook heeft zij rechten als langstlevende. Als zij overlijdt dan geldt nog het testament dat mogelijk eerder is vastgelegd. Zij had en uw oom géén kinderen, nemen wij aan.

Piet lijkt niet te beseffen waarom hij nu verkeerd handelt. Lijkt ons een zaak die een onafhankelijk iemand van het verpleeghuis, waarin tante verkeert, behandelt. Vooral omdat jullie mede-erfgenamen zijn volgens haar eerdere testament.

Piet kan wel schenken en investeren maar dat hangt ook van de rechtbank af. Is het huis verkocht door uw zwager toen uw tante nog wilsbekwaam was? Als Piet nu zij is ‘wilsonbekwaam’ (dat is de uitdrukking die veel terugkomt in naslagwerken), alleen maar zijn kinderen bedeelt, dan zit hij behoorlijk fout.  

Het onafhankelijke figuur en de rechtbank hebben de sleutels in handen. U en uw broer en de kinderen van Piet hebben er vooralsnog niks over te zeggen. Piet ook niet trouwens tenzij hij als curator is aangewezen door de rechtbank. De laatste moet wel goedkeuring geven aan alle handelingen die Piet voorstelt.

Pas als uw tante overlijdt en u wordt aangewezen als een van de erfgenamen dan kunt u inzage krijgen. Wij weten wél dat rechtbanken bepaald niet scheutig zijn om al bij leven van uw tante schenkingen te doen. Dat hangt ook van de omstandigheden af.

 

Facebook, LinkedIn, Instagram en Twitter

 

Ik heb een nalatenschap te regelen. Ik zit er wel mee dat bijvoorbeeld voor Facebook, LinkedIn, Instagram en Twitter niks is geregeld. Hoe doe ik dat?

 

Als een dierbare overlijdt, dan erven de nabestaanden vaak de eigendommen van de overledene. Tenzij er een testament is. Op onder meer https://veiliginternetten.nl/digitaal-nalatenschap kunt u daarover meer lezen. De eerste vraag is of u het doet voor uzelf of voor een ander. Op de afzonderlijke accounts van Facebook, LinkedIn, Instagram en Twitter bestaat er de mogelijkheid om de digitale nalatenschappen te regelen.

Je kunt ook bijvoorbeeld een dierbare te laten beheren door de nabestaande.

Je kunt onder meer de Facebookaccount verwijderen. Zie daarvoor de afzonderlijke sites.

U moet wél op Facebook stappen ondernemen. Op LinkedIn bestaat de mogelijkheid om de gehele account te verwijderen. Daarvoor zijn bepaalde gegevens nodig van de overledene.

In tegenstelling tot grote broer Facebook is het op Instagram nog niet mogelijk deze account voor te bereiden op je mogelijk overlijden. Wél is mogelijk voor nabestaanden om een herdenkingsstatus te geven.

Op Twitter is het vrij eenvoudig. Die kun je gewoonweg verwijderen. Ga naar het formulier van help.twitter.com/forms/privacy. Bovenal gaat het erom dat u op de verschillende sites stappen verder onderneemt.

Deel dit bericht met je vrienden!

De toekomst is vandaag, de geschiedenis wordt morgen geschreven

Vandaag&Morgen is een uitgave van Stichting Third Road. Steun onze verslaggeving op NL55 INGB 0009 2593 29 t.n.v. Stichting Third Road