zondag 19 september 2021

weekZine over stad, cultuur
en wereld

Archiefbld. Gem Rotterdam Van boerenzij tot smeltkroes

Halverwege het Nationaal Programma Rotterdam Zuid: Wat leverde het op en wat kan beter?

31 juli 2021 (een van de redacteuren)

In het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), werken sinds 2011 het Rijk, de gemeente Rotterdam, de corporaties, zorginstellingen, schoolbesturen, het bedrijfsleven, politie en Openbaar Ministerie naar een beter Rotterdam Zuid. Samen willen deze partners ervoor zorgen dat opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en woonkwaliteit in 20 jaar stijgen naar het gemiddelde van de vier grote steden in Nederland. We zijn nu zo'n beetje halverwege.  De gemoederen erover liepen op deze pagina's afgelopen week al op. De nota  ‘Menskracht voor Zuid’  maakte wat koeler de tussentijdse balans op en stelt de plannen waar nodig bij. 

 Archiefbld. Gem Rotterdam Van boerenzij tot smeltkroes

Bestrijden armoede

Met verschillende nieuwe maatregelen wil de gemeente in een zo vroeg mogelijk stadium hulp en ondersteuning bieden bij schulden. Ook wil de gemeente bestaande maatregelen beter benutten. Voorbeelden zijn de schuldenaanpak Uit de Knoop en Reset. Ook wordt er extra ingezet op het bestrijden van kinderarmoede, bijvoorbeeld door het uitbreiden van het jeugdeducatiefonds naar alle scholen in het NPRZ gebied. Het wijkteam gaat extra hulp en ondersteuning verlenen en er komt meer aandacht voor laaggeletterdheid. Laaggeletterdheid hangt vaak samen met schuldenproblematiek en belemmert mensen hier een uitweg in te vinden. De verwachting is dat de extra inzet op het bestrijden van kinderarmoede en schulden positieve effecten heeft op de schoolprestaties van kinderen. Ook helpt het aanpakken van armoede en schulden werkzoekenden om weer aan het te gaan.

 Archiefbld. Gem Rotterdam Van boerenzij tot smeltkroes

Vervoer

De bereikbaarheid van banen vanuit Zuid is achtergebleven ten opzichte van de noordoever. Daarom wil de gemeente de infrastructuur en het vervoersaanbod in Zuid aanzienlijk verbeteren om vervoersarmoede tegen te gaan. Voor de korte termijn wordt ingezet op een groter aanbod van deelscooters. Ook komen er oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers bij doorgaande wegen zoals deze bij de Pleinweg zijn aangelegd. Daardoor worden wijken onderling beter bereikbaar. De eerste fase om de busverbindingen te verbeteren op het traject Rotterdam Centraal – EMC – Maastunnel – Zuidplein en over de Van Brienenoordbrug, gaat van start. De bussen gaan vaker en sneller rijden. Voor de langere termijn wordt er geïnvesteerd in nieuwe OV-verbindingen en bestaande en nieuwe treinstations op de Oude Lijn zoals station Zuid en station Stadionpark. Ook wordt er gewerkt aan de bereikbaarheid van onderwijs en werklocaties. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in een fijnmazig netwerk van routes voor wandelaars en fietsers.

Bewonersparticipatie

Hoewel corona veel negatieven effecten heeft, zijn er ook verschillende mooie bewonersinitiatieven ontstaan waarbij wijkbewoners hun betrokkenheid voor elkaar en de wijk hebben laten zien. De gemeente wil meer ruimte geven aan dit soort bewonersinitiatieven en bewoners van te voren meer betrekken bij plannen. Onder andere door netwerken van actieve bewoners op te zetten en bewonersparticipatie in het gehele programma te vergroten.

Wethouder Richard Moti: “De eerste tien jaar zitten er bijna op en de komende tien jaar staan voor de boeg. Daarnaast hebben we nog steeds te maken met de coronacrisis. Een goed moment om te kijken of de gemeentelijke uitgangspunten voor het programma nog steeds actueel zijn. Gebleken is dat onder andere de thema’s armoede, vervoer en bewonersparticipatie belangrijke aanvullingen zijn om het leven van mensen die nu op Zuid wonen beter te maken. Dat is ook altijd het uitgangspunt geweest.Met de nota ‘Menskracht voor Zuid’ doen we daar de komende jaren nog een schepje bovenop.“

Werk

Gelijke kansen voor Rotterdammers op Zuid. Het terugdringen van de afhankelijkheid van de bijstand, substantiële innovatie en groei van de economie vraagt om investeringen in de bewoners van Rotterdam-Zuid. Het NPRZ kenmerkt zich met drie onderscheidende vormen van inzet: van ‘school naar werk’, ‘aan het werk’ en de in de komende periode uit te breiden vorm ‘van werk naar werk’. Onze ambitie is daarmee de inzet op het menselijk kapitaal in de volle breedte; van mensen die nu langs de kant staan tot mensen die al aan het werk zijn; van de kinderen die nu in de schoolbanken zitten op het basis- en voortgezet onderwijs, tot mensen die op dit moment op het mbo, hbo en de universiteit opgeleid worden.

Meer daarover in de  nota  ‘Menskracht voor Zuid’  

 Archiefbld. Gem Rotterdam Van boerenzij tot smeltkroes

Speerpuntgebieden nog steeds van kracht

De doelen zoals die indertijd voor NPRZ zijn geformuleerd, blijven daarbij onverminderd belangrijk: 

  • School: de onderwijsresultaten zijn gelijk aan het gemiddelde van de G4 .
  • Werk: verhoging van de arbeidsparticipatie en verlaging van de uitkeringsafhankelijkheid, gelijk aan het gemiddelde van de G4 .
  • Wonen: een voldoende gedifferentieerde woningvoorraad, zodat ruimte beschikbaar komt voor onder meer sociale stijgers .
  • Cultuur: verhoging van het cultuuraanbod en de cultuurparticipatie, door middel van een divers en inclusief cultuurklimaat en cultureel kapitaal voor Zuid .
  • Veilig: de aanpak van niet zichtbare ondermijnende criminaliteit

Lees hier de hele nota  ‘Menskracht voor Zuid’  

Reageren kan behalve via facebook ook door een email te sturen naar  contact@vandaagenmorgen.nl  Inhoudelijke reacties met vermelding van naam van de afzender plaatsen wij graag onder het artikel

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!