dinsdag 19 oktober 2021

webMagazine over stad, cultuur
en wereld

Droge sloot steeds gewoner beeld in zomer. Still YT

Europese Unie neemt nieuwe voorstellen klimaatadaptatie aan

1 maart 2021 (een van de redacteuren)

Uitvoering klimaatadaptatie

De klimaatverandering eist haar tol al in Europa en de rest van de wereld: van dodelijke hittegolven en verwoestende droogteperioden tot het grootschalige afsterven van bossen en door de stijgende zeespiegel geërodeerde kustlijnen.  Hoewel de EU al het mogelijke doet om de klimaatverandering in de EU en internationaal te beperken, moeten we ons toch voorbereiden op de onvermijdelijke gevolgen ervan. De Commissie heeft op 24 februari een nieuwe EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering goedgekeurd, waarin wordt geschetst hoe we ons op de onvermijdelijke gevolgen van de klimaatverandering moeten voorbereiden. De gepresenteerde voorstellen bouwen voort op de strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering uit 2013, maar de klemtoon is verschoven van inzicht in het probleem naar het vinden van oplossingen en van de planning van maatregelen naar de uitvoering ervan. 

Lange termijnvisie klimaatbeleid

De frequentie en de ernst van extreme klimaat- en weersfenomenen nemen toe. De fenomenen variëren van nooit eerder geziene bosbranden en hittegolven tot verwoestende droogteperioden, en van verwoestende orkanen in de ultraperifere regio's van de EU tot het grootschalige afsterven van bossen als gevolg van ongekende schorskeverplagen in Centraal- en Oost-Europa. De meest uiteenlopende economische activiteiten (bijvoorbeeld de landbouw, de aquacultuur, het toerisme, de koeling van energiecentrales en de binnenscheepvaart) hebben te lijden gehad onder de waterschaarste in de EU. De nieuwe aanpassingsstrategie schetst een langetermijnvisie: doel is van de EU een klimaatveerkrachtige samenleving te maken die uiterlijk 2050 volledig aangepast zal zijn aan de onvermijdelijke gevolgen van de klimaatverandering. De strategie vormt een aanvulling op de ambitieuze doelstelling van de EU om tegen het midden van de eeuw klimaatneutraal te zijn en beoogt het aanpassingsvermogen van de EU en de wereld te versterken en de kwetsbaarheid voor klimaateffecten tot een minimum te beperken.

Meer hierover op  EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering 2021; de Website over de aanpassing aan de klimaatveranderingEuropese Green Deal

Zie ook:

Lees meer over:

EU klimaatadaptatie
Deel dit bericht met je vrienden!