woensdag 18 mei 2022

webZine over Stad, Cultuur
en Wereld

Legbatterij Bld Compassion Over Killing cco

‘End the Cage Age’ . Afschaffing kooien landbouwdieren

7 juli 2021 (een van de redacteuren)

De Commissie heeft positief gereageerd op het burgerinitiatief ‘End the Cage Age’ en heeft toegezegd om tegen 2023 een wetsvoorstel te doen om het gebruik van kooien voor een aantal landbouwdieren te verbieden. De Commissie stelt de geleidelijke afschaffing van kooien voor landbouwdieren voor.

Burgerinitiatief

De Commissie besloot afgelopen maand om  positief te reageren op het Europees burgerinitiatief (EBI) “End the Cage Age”, het zesde succesvolle burgerinitiatief, dat door meer dan 1 miljoen burgers in de hele EU wordt gesteund. In haar reactie op het initiatief zet de Commissie het plan uiteen om tegen 2023 een voorstel te doen voor wetgeving waarbij kooien voor een aantal landbouwdieren worden verboden. Het voorstel zal deel uitmaken van de herziening van de dierenwelzijnswetgeving die momenteel al in het kader van de “van boer tot bord”-strategie loopt.

Ethischer en duurzamer

Dit burgerinitiatief weerspiegelt de behoefte aan een omschakeling naar landbouwsystemen die ethischer en duurzamer zijn en aan het herzien van de bestaande EU-regels inzake dierenwelzijn. Ingaan op dergelijke behoeften van de samenleving is een hoge prioriteit voor de Commissie, en sluit aan bij haar toezeggingen in de “van boer tot bord”-strategie en de Europese Green Deal.

Kooi op termijn verboden

Alle landbouwdieren vallen onder de huidige wetgeving inzake de bescherming van dieren, maar alleen legkippen, vleeskuikens, zeugen en kalveren vallen onder de voorschriften voor kooien. In haar reactie op het EBI verbindt de Commissie zich ertoe uiterlijk eind 2023 een voorstel te doen voor wetgeving waarbij het gebruik van kooisystemen voor alle in het initiatief genoemde dieren uitgefaseerd en op termijn verboden wordt.

Het voorstel van de Commissie heeft met name betrekking op

  • reeds onder de wetgeving vallende dieren, te weten legkippen, zeugen en kalveren, en
  • andere in het EBI genoemde dieren, te weten konijnen, jonge hennen, leghenouderdieren, vleeskuikenouderdieren, kwartels, eenden en ganzen. Voor deze dieren heeft de Commissie de EFSA (Europese Autoriteit voor voedselveiligheid) reeds verzocht de bestaande wetenschappelijke gegevens aan te vullen om de voorwaarden voor het verbod op kooien vast te kunnen stellen.

In het kader van haar “van boer tot bord”-strategie heeft de Commissie zich er reeds toe verbonden een herziening voor te stellen van de dierwelzijnwetgeving, onder meer wat betreft de aspecten vervoer en fokken. Dat voorstel wordt momenteel aan een geschiktheidscontrole onderworpen die tegen de zomer van 2022 afgerond moet zijn.

Extra middelen 

De Commissie zal er ook voor zorgen dat extra financiële middelen beschikbaar worden gesteld om landbouwers te ondersteunen bij de overgang naar kooivrije systemen.*

Vervolg

Aangezien het niet meer gebruiken van kooien betekent dat de huidige landbouwsystemen zullen moeten veranderen, zal de Commissie in een voor eind 2022 af te ronden effectbeoordeling niet alleen rekening houden met de voordelen voor het dierenwelzijn, maar ook met de sociaal-economische en milieugevolgen van de te nemen maatregelen. In dit verband zal uiterlijk begin 2022 een openbare raadpleging worden gehouden. De Commissie zal nagaan of het haalbaar is om de voorgestelde wetgeving vanaf 2027 in werking te laten treden.

Reacties op dit artikel  naar contact@vandaagenmorgen.nl 

Zie ook:

Lees meer over:

dierenwelzijn
Deel dit bericht met je vrienden!