zondag 22 mei 2022

webZine over Stad, Cultuur
en Wereld

Mariëtte Hamer aan het begin van de persconferentie Bld. still yt

Coalitievorming meer tijd volgens Mariëtte Hamer (+video persconferentie)

23 juni 2021 (een van de redacteuren)

Dinsdag leverde informatteur Mariëtte Hamer haar eindverslag in. Ook mevrouw Hamer heeft na Tjeenk Willink weer de broodnodige tijd gewonnen. Vier verkenners gingen hen voor. Bij het eerste koppel daarvan ging het fout. Er waren wat zinnetjes gefotografeerd op een aantekening van verkenner Ollongren.   

Dat werd door een aantal commentatoren en oppositiepolitici geinterpreteerd als een mogelijk complot van de hoogste orde om de inmiddels heilig verklaarde Pieter Omtzigt voor het leven naar Rottermeroog te verbannen. Dat kan. Maar dat de rest van de Tweede Kamer zich zo liet meeslepen met die met name door Geert Wilders behendig opgeklopte hype, toont duidelijk hoe instabiel het huidige parlement kan zijn. 

Nu heeft Mariëtte Hamer op haar beurt behendig tijd gewonnen. Tijd die nodig is om de rust te creëeren om bij de coalitieuitkomst te komen die direct na de verkiezingen al de meest logsiche en recht doende aan de kiezer was. In maart direct na de eerste verkiezingsuitslag schreef V&M dat oude coalitie VVD, D66, CDA, CU voor de hand lag. Zolang GroenLinks en PvdA elkaar zo innig blijven vasthouden - verandering nu daarin  zou ongeloofwaardig zijn - wijst alles nog veel sterker in de richting. Lees het onderstaande lange citaat uit het eindverslag van Hamer er maar op na. Er zijn zes partijen over.

Reageren? Mail contact@vandaagenmorgen.nl  o.v.v. Coalitie

Lees hier het hele verslag en alle bijlagen

Samenvatting: Uit het eindverslag van Mariëtte Hamer 

Gelet op het voorgaande zijn de enige partijen die gezamenlijk in staat en bereid zijn om onderhandelingen over een coalitieakkoord met elkaar te voeren, zonder elkaar hiervan bij voorbaat geheel uit te sluiten: VVD, D66, CDA, PvdA, GL en CU. De voorzitters van deze zes fracties hebben deze bereidheid echter voorzien van een aantal voorwaarden:

  De voorzitter van de CU fractie merkt op dat op het moment dat andere meerderheidscombinaties expliciet uitgesloten zullen zijn, de CU bereid is deel te nemen aan onderhandelingen met andere partijen over een coalitieakkoord, indien gewenst en indien voor een meerderheid getalsmatig nodig. De voorzitter van de CUfractie heeft een voorkeur voor een meerderheidskabinet maar is, zo nodig, bereid een minderheidskabinet constructief tegemoet te treden. 

De voorzitter van GL wenst alleen gezamenlijk met de fractie van de PvdA deel te nemen aan een zo progressief mogelijke coalitie met breed maatschappelijk en politiek draagvlak. Voor hem is een meerderheid in beide Kamers daarom belangrijk. 

De voorzitter van de fractie van de PvdA wenst alleen gezamenlijk met de fractie van GL deel te nemen aan een zo progressief mogelijke coalitie met breed maatschappelijk en politiek draagvlak. Dit betekent voor haar dat een meerderheid in beide Kamers nodig is.

De voorzitter van de CDA-fractie acht het mogelijk dat de CDA-fractie onderdeel wordt van de oppositie maar toonde zich ook bereid tot deelname aan onderhandelingen over een coalitie. Hierbij heeft de voorzitter van de CDA-fractie aangetekend dat hij, zonder thans te kiezen voor of tegen deelname aan een kabinet, bereid is tot onderhandelingen met de fracties van VVD en D66, waarbij hij tevens bereid is tot onderhandelingen met een vierde fractie, te weten, in volgorde van grootte, de fracties van de PvdA, GL, CU, Volt, JA21 en de SGP. De voorzitter van de fractie van het CDA is niet bereid deze onderhandelingen te voeren met de fracties van PvdA en GL gezamenlijk. Mochten al deze meerderheidsvarianten op niets uitlopen, dan is de voorzitter van de CDA-fractie, zo nodig, bereid tot onderhandelingen over een coalitieakkoord in een minderheidskabinet met de fracties van VVD en D66.

De voorzitter van de fractie van D66 heeft aangegeven een zo stabiel en progressief mogelijk kabinet te willen dat kan rekenen op een breed draagvlak. Zij is bereid tot het voeren van onderhandelingen over een coalitieakkoord met de fracties van VVD, CDA, PvdA en GL of een combinatie daarvan die kan rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer. Met het oog op de stabiliteit acht zij een meerderheid in de Eerste Kamer wenselijk. Zij ziet onderhandelingen met de CU-fractie op dit moment niet als wenselijk gezien de fors uiteenlopende standpunten met betrekking tot medische ethiek, emancipatie en individuele vrijheden. Zij sluit de fractie van Ja21 uit vanwege onverenigbare standpunten tussen de twee partijen op het gebied van Europa, klimaat en migratie. De voorzitter van de D66-fractie acht het, gelet op de wenselijke stabiliteit en het gewenste brede draagvlak, niet wenselijk en niet verstandig om te koersen op een minderheidskabinet.

De voorzitter van de VVD-fractie wenst dat de CDA-fractie deelneemt aan de onderhandelingen en acht deelname van de D66-fractie logisch gelet op de verkiezingsuitslag. De voorzitter van de VVD-fractie is niet bereid onderhandelingen over een coalitieakkoord te voeren met de fracties van PvdA en GL gezamenlijk, maar, zo nodig, wel met een van deze beide fracties afzonderlijk. Hij is bereid tot onderhandelingen met de fracties van D66 en CDA en een vierde fractie, met name, in volgorde, met de CU, dan wel met de PvdA of GL. Hij is ook bereid tot onderhandelingen met, in volgorde van grootte, de fracties van Volt, JA21 en de SGP. 10 De voorzitter van de VVD-fractie heeft een sterke voorkeur voor een meerderheidskabinet, maar sluit een minderheidskabinet niet uit.

Zie ook:

Lees meer over:

Politiek kabinetsforamtie
Deel dit bericht met je vrienden!