donderdag 21 oktober 2021

webMagazine over stad, cultuur
en wereld

Gemeenteraad Rotterdam 14 okt: Op de agenda o.a het Warmtebedrijf; Westblaak 232

14 oktober 2021
Van donderdag 14 oktober 2021 tot en met donderdag 14 oktober 2021
Van 22:00 uur tot en met 17:00 uur

Donderdag 14 oktober 2021   Starttijd: 10:00   Locatie: Stadhuis, Raadzaal

Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Afscheid van de heer S. (Sven) de Langen als wethouder
3. Benoeming van een wethouder
3.1 Voordracht van de kandidaat-wethouder
3.2 Onderzoek vereisten welke verband houden met het wethouderschap
3.3 Stemming en stemopneming
3.4 Beëdiging van een wethouder
4.1 Onderzoek geloofsbrieven van een nieuw benoemd lid van de raad
4.2 Beëdiging van een lid van de raad
5. Vaststelling van de agenda van de raadsvergadering van 14 oktober 2021
6. Mededeling van ingekomen stukken aan de raad en de commissies, zoals genoemd op de digitale doorlopende lijst 2021 week 39 en 40
7. Bekrachtiging van de geheimhouding overeenkomstig artikel 25 van de Gemeentewet
7.1 Bijlage Resultaat invulling conditions precedent (cp's) WLQ+
A. HAMERSTUKKEN
8. Het voorstel tot vaststelling vijf bedrijveninvesteringszones Rotterdam 2022
9. Het voorstel tot wijziging van de Verordening precario- en reclamebelasting 2021
10. Het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan 'Simeon en Anna'
11. Het voorstel tot toepassing van de coördinatieregeling als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het project Westblaak 232
 INTERPELLATIEDEBAT
12. Misgelopen plannen museum Boijmans van Beuningen aangevraagd door het lid Koster
C. ONDERWERPEN MET EEN REGULIER DEBAT
13. Het voorstel met betrekking tot de regelgeving voor 'Wijk aan Zet' en vaststelling van de verordening, kiesreglement, geldelijke voorzieningen wijkraden 2022 alsmede implementatieplan Wijk aan Zet
14. Het voorstel tot vaststelling van de nota van uitgangspunten ten behoeve van de ontwikkeling van het project RISE
15. Het voorstel met betrekking tot het Warmtebedrijf Rotterdam en het toekomstscenario WLQ+  Brief aan raad: stellen wij u voor over te gaan tot een negatief besluit met betrekking tot het toekomstscenario WLQ+ voor WbR en te besluiten om vanuit de gemeentelijke rol geen invulling te geven aan het realiseren van WLQ+ scenario en de daarbij behorende herstructurering van WbR.

 Conceptmoties:
 Verzoek(en) voor een regulier debat van een of meer raadsleden
16.1 Debat over 'Daadkracht voor Miniworld', aangevraagd door het lid Tak
16.2 Debat over 'Anti- homogeweld steeds heftiger in Rotterdam', aangevraagd door het leden Hoogwerf en Lansink- Bastemeijer.
 Onderwerpen met een korte verklaring (2 minuten)
17. Het initiatiefvoorstel-Leewis/Tak over “Schone haven in Europa’ en de reactie van burgemeester en wethouders hierop, alsmede om daarbij te betrekken de voortgangsrapportage van de (herijkte) Havenvisie.
18. Evaluatie Atelier- en Broedplaatsenbeleid 2017 - 2021
 Tweeminutendebat
19.1 Tweeminutendebat over 'Nationaal Programma onderwijs waaronder plan van aanpak leerachterstanden wegwerken', aangevraagd door het lid Yigit.
 Motie vreemd aan de orde van de dag
20. Er zijn geen verzoeken ontvangen
21. Stemmingen (fysiek in de raadzaal)
22. Sluiting

Info

Organisator:

Adres:

Telefoon:

E-mailadres:

Website:

Gemeenteraad Rotterdam

Coolsingel 40

010 - 267 34 00

info@griffie.rotterdam.nl https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/
Deel dit bericht met je vrienden!