Begroting Rotterdam: 3,4 miljard euro

7542-begroting-rotterdam-3-4-miljard-euro

College presenteert begroting 2019

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Het college van B&W heeft de begroting voor 2019 vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. Dit is de eerste begroting van het nieuwe college. Wethouder Financiën Adriaan Visser: “De ambities van het college voor en met Rotterdam zijn fors. Daar hoort een gezonde en duurzame financiële huishouding bij. De begroting laat een financieel sluitend en solide beeld zien”.

De totale begroting bedraagt ruim 3,4 miljard euro en is online in te zien via www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl.


Ambities en targets
Rotterdam bruist, leeft, vernieuwt en onderneemt. Tegelijk staat de stad voor grote uitdagingen. Bijvoorbeeld als het gaat om energietransitie, klimaat en digitalisering.

Deze ontwikkelingen bieden de stad grote kansen die het college wil benutten. Daar zijn doorbraken voor nodig. Het beleid en de plannen van het college zetten daar dan ook op in. Tegelijk staan Rotterdammers in het dagelijks leven voor zorgen en problemen op het gebied van werk, armoede en problematische schulden, prettig samenleven in de wijk en buurt, integratie, veiligheid en wonen. Ook hier pakt het college de komende vier jaar stevig op door.

Naast de eerste begroting van dit college, worden 14 targets gepresenteerd. De targets zijn een concrete uitwerking van de drie hoofdambities uit het coalitieakkoord:

1.Energietransitie en nieuwe economie ontwikkelen hand in hand

2.Fijn wonen in een wereldstad, nu en in de toekomst

3.Kansen voor iedereen met taal, goed onderwijs, werk en minder armoede

“Met de targets laat dit college concreet zien waar wij samen met de Rotterdammers en de Rotterdamse ondernemingen en instellingen voor gaan. Ons doel is om de targets in deze collegeperiode te realiseren. En dat is niet vrijblijvend. Wij gaan dus aan de slag met de stad en voor elke Rotterdammer.” aldus wethouder Bert Wijbenga.

Investeren in Rotterdam
De ambities zijn vertaald in de begroting voor 2019. Zo investeert het college het komende jaar onder andere 9 miljoen euro in de totale bouwambitie van 18.000 woningen, wordt er 1,6 miljoen euro vrijgemaakt om te investeren in groen en gaat er ruim 1,7 miljoen euro naar een taaloffensief voor nieuwkomers en Rotterdammers. Verder investeert het college 4 miljoen om Rotterdammers blijvend uit de bijstand te halen en wordt er bijna 4,2 miljoen euro geïnvesteerd om ondermijning aan te pakken.

Ook staat de gemeente Rotterdam aan de vooravond van grote investeringen op het gebied van duurzaamheid. De totale investeringen voor de Rotterdamse energietransitie – voor bedrijven, overheid en andere partijen – lopen op tot bijna 50 miljard euro tot 2050. Daarom wordt gezocht naar mogelijkheden om het eigen investerend vermogen te bundelen met dat van andere partijen zoals de Europese Unie, het Rijk, de Provincie en private partijen.

In de komende vier jaar investeert het college ruim 150 miljoen euro in de energietransitie. In de begroting van 2019 is hiervoor al 10 miljoen euro gereserveerd. In de begroting van 2020 presenteert het college een meerjarig financieringsvoorstel en een concrete uitwerking van de plannen op het gebied van energietransitie.

Inkomsten, uitgaven en lasten
Het grootste gedeelte van de inkomsten van de gemeente komen vanuit het Rijk: ruim 2,3 miljard euro. Een andere belangrijke inkomstenbron zijn de belastingen en heffingen: 584 miljoen euro. In 2019 daalt de afvalstoffenheffing voor de meeste Rotterdamse huishoudens. Dit komt onder andere door een verdere differentiatie van de afvalstoffenheffing naar 1, 2 en meerpersoonshuishoudens. Dit past bij het principe van het college dat ‘de vervuiler betaalt’. Voor huishoudens met onvoldoende inkomen zoals minima en AOW-ers met een minimuminkomen, worden de mogelijkheden om in aanmerking te komen voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing aanzienlijk verruimd. Het tarief voor de logiesbelasting wordt meer op hetzelfde niveau van andere grote gemeenten gebracht. Dit geldt ook voor de tarieven van parkeervergunningen en parkeren. De extra opbrengsten uit de logiesbelasting gaan grotendeels naar het evenementenfonds. Bijdragen uit dit evenementenfonds maken de stad nog aantrekkelijker voor Rotterdammers en bezoekers.

Besluitvorming gemeenteraad
Op 31 oktober en 1 november buigen de raadsleden zich over de verschillende programma's van de begroting in de commissievergaderingen. Op 8 november vindt een algemene beschouwing plaats. Op 13 november vindt het afrondende debat plaats tussen de raad en het college. Meer informatie over de begrotingsbehandeling is te vinden op www.rotterdam.nl/gemeenteraad/begroting-2019.

Arie C. Torcque Zaanen :
Gek he.... na alle in mijn ogen belachelijke commentaren van Jan Tak en Jan Jansen ga ik toch voor Ronald, neemt niemand de maat gaat niet in op direkte aanvallen, ja zelfs de ouderen onderons hebben nog veel te leren......(misschien een minderwaardigheidsgevoel)

zondag 07 okt 2018

Jan Tak :
Weet je Ronald ik ken de man al jaren van haver tot gort, dronk zelfs een pilsje op zijn huwelijk in, hoe heette die tent op de Hoogstraat, de "Raadskelder" dacht ik, maar dat weet hij niet meer natuurlijk. Oei zijn radertjes draaien :-)
Maar genoeg daarover "niet op reageren Lena" zei ooit Willem Parel.

donderdag 04 okt 2018

Jan Jansen :
Als het u echt niet zou interesseren, meneer Sörensen, had u niet gereageerd. Of gaat het om het laatste woord?

P.s. Wanneer u tussen 'maar' en 'wat' een komma had gezet, was uw commentaar foutloos geweest.

donderdag 04 okt 2018

Ronald Sörensen :
GWM ? Jan zou je ..... of laat eigenlijk maar wat interesseert het me eigenlijk.

woensdag 03 okt 2018

Jan Jansen :
Ah, daar hebben we meneer Tak, ons minderhedendeugmens.

Gaat u het nu opnemen voor Sörensen?

Er is er hier trouwens maar één die anderen de maat neemt. Ik begrijp dat het dan niet leuk is om vervolgens te worden geconfronteerd met je eigen tekortkomingen. Kan ik niet helpen.

Zoals ik al zei: wie kaatst.......

woensdag 03 okt 2018

Jan Tak :
Ha-ha die Jan Jansen met zijn identiteitsproblemen neemt Ronald de maat, noemde jij je vorig jaar niet Bernard terwijl in je paspoort GWM staat?

Ja dat is werkelijk om je te bescheuren. Doe nou gewoon mee dan blijft het hier gezellig.

woensdag 03 okt 2018

Jan Jansen :
Haha, die Sörensen.

'Word' zal u niet helpen. De Engelse ziekte kan slechts worden bestreden met gezond verstand.

Edoch, wie kaatst kan de bal verwachten.

woensdag 03 okt 2018

Ronalds Sörensen :
Zal je nog sterker vertellen Jansen. Ik heb een eerste graad bevoegdheid Nederlands. Dus indien ik wil lesgeven t/m 6 VWO. Dat doe ik natuurlijk niet. Een kleurenblinde gaat ook niet schilderen. Ken uzelf!

In ons stadsbestuur zitten mensen die die kennis totaal niet bezitten en dat kost ons geld, heel veel geld. € 140.000,- salaris, auto met chauffeur, secretaresse, politiek medewerker (partijgenoot) en communicatiemedewerker. Overigens, je ben niet zo belangrijk dat ik mijn commentaar eerst op Word schrijf i.v.m. het vermijden van taalfouten.

Jij zal het wel goed vinden tezien aan je "inhoudelijke" commentaar.

woensdag 03 okt 2018

Jan Jansen :
Nou, meneer Sörensen, u durft.

Om al deze mensen als incompetent te bestempelen, terwijl u zelf in uw korte reactie 4 behoorlijke taalfouten maakt, getuigt van lef.

Verbeter de wereld......

woensdag 03 okt 2018

Ronald Sörensen :
De uitgave wordt geregeld door amateurs, zoals een logopediste, een beroeps Marokkaan, een diploma-loze, een mislukte vakbondsman (nooit gewerkt!), een sportprogramma leidster die vooral afwezig was en een VVDér die snel D66'er is geworden voor een baantje.
De controleurs op de uitgave namens de bevolking hebben zich nu al accoord verklaard met de uitgave.

Democratie in Rotterdam c.q. Nederland 2018.
Tijd om de macht van het Kartel te breken. FvD !

woensdag 03 okt 2018

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Schreven de goden de Illias en mensen de Odyssee?

Julian Jaynes (1920-1997) was een Amerikaans psycholoog en een avontuurlijk wetenschapper van groot formaat.

Ik citeer uit Wikipedia:

Jaynes was eén van de eersten die een bewustzijnstheorie als puur wetenschappelijk propageerde. In zijn boek The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind uit 1976 beschrijft hij zijn "bicameral mind", ofwel bicamerale of tweekamerige geest, theorie.

Jaynes opvatting is dat de twee hersenhelften, tot circa 3000 jaar geleden, vrijwel onafhankelijk van elkaar hebben gewerkt. In die tijd zouden mensen onbewust zijn geweest en hebben geleden onder het fenomeen ‘stemmen horen’ en andere soorten hallucinaties en zelfs onder vormen van dissociatie zoals die van de meervoudige persoonlijkheid.

De doorbraak van ‘bicamerale geest’ tot bewustzijn zou ongeveer 2700 jaar geleden, ten gevolge van de opkomst van geschreven en gelezen teksten en de spraakevolutie van de oude Grieken, hebben plaatsgevonden. In die tijd, zesde eeuw voor onze jaartelling, werden door de Grieken de democratie en natuurfilosofie ontwikkeld, dat hij ziet als een bewijs voor zijn theorie.

Wanneer we dus, aldus Jaynes, deze definitie volgen, zouden we moeten inzien dat geen van de personages in bijvoorbeeld de Ilias een bewustzijn had. Woorden worden erin niet figuurlijk maar in hun letterlijke oorspronkelijke betekenis gebruikt. ‘Psyche’ betekent adem, niet ziel, geest of bewustzijn; ‘thumus’ betekent beweging/trilling, niet emotie; ‘nous’ betekent waarneming, niet voorstellingsvermogen enz.

Jaynes neemt aan dat de wereld van de Ilias van voor 3500 jaar geleden gedomineerd werd door een tweedelige 'bicamerale geest', waarvan de rechterhelft uitvoerend is en god heette en een linkerhelft die volgzaam was en mens werd genoemd. Het waren de goden die de mensen direct of indirect (via priesters etc.) bevelen tot handelen gaven.

De 'bicamerale mens', aldus Jaynes, ontstond zo'n 11000 jaar geleden ten noorden van de zee van Galilea waar toentertijd een theocratisch georganiseerde nederzetting was gevestigd. Deze samenlevingsvorm verspreidde zich gestaag. De bicamerale beschavingen ondergingen zo'n 3500 jaar geleden geweldige culturele (uitvinding en verspreiding van het schrift) en vulkanische uitbarstingen die vele koninkrijken uiteen deed vallen. In deze chaos kon alleen het bewustzijn zich handhaven. Deze verandering wordt, volgens Jaynes, verhaald in de Odyssee die een eeuw later dan de Ilias werd geschreven. Hierin vinden we bewuste personen en psyche, nous en thumus als metaforen van bewustzijn. Tot zover Jaynes.

(door Kees Versteeg)

De foto is van azquotes.com

  • Nieuw

  • Reacties