Nieuwsbrief Rosa: eerste huurders Tweebosbuurt voor de rechter en Klimaatmars

In de Tweebosbuurt in de Afrikaanderwijk op Zuid vindt momenteel een clash van jewelste plaats tussen lokaal politiek links en rechts. Rechts, onder aanvoering van Leefbaar Rotterdam, heeft het tijdens het vorige college voor elkaar gekregen dat de Woonvisie werd aangenomen, waarmee o.a. de Tweebosbuurt kan worden geherstructureerd – lees: kan worden ‘wit’ gewassen. Veel sociale woningbouw maakt plaats voor koopwoningen en huurwoningen in de vrije sector. Veel huidige bewoners van de Tweebosbuurt – vaak van allochtone komaf - zullen niet kunnen terugkeren wegens onvoldoende inkomen. Links streed er aanvankelijk voor om de goedkope woningen te behouden. Na de verkiezingen van vorig jaar heeft de VVD heeft bij toetreding tot het huidige linkse college bedongen dat de Woonvisie onverkort wordt uitgevoerd. De linkse partijen stemden daarmee in, omdat ze zonder de VVD geen college konden vormen. Een links college was belangrijk vanwege het ‘klimaat’. Dat betekent dat juist linkse partijen nu goedkope woningen gaan slopen en minder en duurdere woningen gaan terugzetten voor de middenklasse, die – naar je mag aannemen - voornamelijk Hollands is. Verder is het volstrekt onduidelijk waar die honderden nu plotseling overtollig geworden buurtbewoners bij aanvang van de sloop hun heil moeten zoeken.


Hoewel mijn sympathie uitgaat naar de buurtbewoners, zij zijn immers degenen die echt lijden, ziet de dramaturg in me hier ook flink wat vermakelijke stof voor een absurdistisch toneelstuk. Vooral als je bedenkt dat uitgerekend ROSA! – de Rotterdamse Sociale Alliantie! - nu een Klimaatmars gaat organiseren. Dat maakt de idioterie compleet. Dat fanatisme over het klimaat was natuurlijk juist de oorzaak waarom de linkse partijen de Woonvisie accepteerden. De bewoners zijn nu de dupe.

Hieronder drie artikelen overgenomen uit de nieuwsbrief van ROSA! Het eerste artikel gaat over het eerste proces tegen huurders die weigeren akkoord te gaan met hun huuropzegging en is geschreven door de Woonbond. Het tweede stuk is een toelichting van ROSA! Het derde stuk behelst de Klimaatmars door Rotterdam op 8 september (Kees Versteeg).

1.Van de redactie van de Woonbond

Op woensdag 14 augustus stonden de eerste dertien huurders uit de Tweebosbuurt voor de rechter. Zij waren gedagvaard omdat zij niet akkoord zijn gegaan met de huuropzegging van hun verhuurder Vestia die de wijk wil herstructureren.

Vandaag hebben ook 49 andere huurders een dagvaarding gekregen. Daaronder bevinden zich volgens de bewonersorganisatie Tweebos veel mensen die uit principiële overwegingen weigeren te verhuizen. In de eerste groep van dertien huurders die deze week terecht stond, waren er meerderen die wel bereid waren te verhuizen, maar alleen naar een passende woning.

Herstructurering Tweebosbuurt

Vestia wil, daarbij gesteund door het Rotterdamse gemeentebestuur, de Tweebosbuurt in Rotterdam-Zuid herstructureren. De woningcorporatie wil er 90 sociale huurwoningen renoveren en 535 sociale huurwoningen afbreken. Daar komen dan 374 woningen voor terug, waarvan 130 nieuwe sociale huurwoningen op het aangrenzende Emplacementsterrein. De overige 244 woningen worden vrije sector huur en koop.

Indexcijfers argument voor sloop

De bouwtechnische argumenten van Vestia voor de sloop zijn flinterdun. De funderingen zouden matig zijn, maar niet slechter dan het overgrote deel van Rotterdam, zo blijkt uit de Funderingskaart van Rotterdam. De corporatie zette bij monde van haar advocaat Benneker daarom in op de sociaal-economische, leefbaarheids- en veiligheidsindexcijfers van de Afrikaanderwijk, de grotere wijk waar de Tweebosbuurt onderdeel van is. Die cijfers zijn slechter dan het Rotterdamse en landelijke gemiddelde, een van de redenen waarom het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid in het leven is geroepen.

Cito-scores argument voor sloop

Ook de Cito-scores van omliggende basisscholen kwam ter discussie. Die waren – op sommige scholen lager dan de landelijke gemiddelden – klaarblijkelijk argument om bijna 550 sociale huurwoningen te ontruimen.

Mantelzorg in de Tweebosbuurt

Over de Tweebosbuurt zélf zijn er geen cijfers voor handen. Veel bewoners benadrukken daar prettig te wonen, vaak al jarenlang, van generatie op generatie. De sociale samenhang in de Tweebosbuurt is groot, veel mensen (mantel)zorgen er voor elkaar. Bovendien zijn veel woningen tijdens de stadsvernieuwing verbeterd waardoor ze in redelijke staat verkeren.

Onvoldoende passende woonruimte voorradig

Menig criticus van het herstructureringsplan wees er op dat het lastig gaat zijn om zoveel bewoners uit de Tweebosbuurt een passende alternatieve woonruimte te bieden. Gezien de schaarste op de Rotterdamse (sociale) huurmarkt. Maar ook omdat veel andere woningen in Rotterdam in mindere staat verkeren of veel duurder zijn dan die waar de bewoners uit moeten vertrekken. Bovendien willen veel bewoners in de buurt blijven wonen.

Wat is passend

In de zitting werd duidelijk dat bewoners en Vestia veelal een andere interpretatie hebben van wat 'passend' is. De rechter vond het dan ook voor de hand liggen dat Vestia een aantal bewoners die woensdag waren gedagvaard nu toch een meer geschikte woonruimte moet aanbieden. Met een vonnis verwacht de rechter op 6 september te komen.

Vestia wil alles leeg voor 1 januari

Vestia wil dat de huidige woningen per 1 januari 2020 ontruimd zijn. Als zij niet tijdig de sloop en nieuwbouwplannen kan uitvoeren, vreest de corporatie miljoenen aan sloopsubsidie van het Rijk mis te lopen in de vorm van korting op de verhuurderheffing.

Strijdbare bewoners laten zich niet wegjagen

De verontwaardiging en strijdbaarheid bij de 100 aanwezige Tweebosbuurters en andere Rotterdammers was groot. Over Vestia's planning voor de sloop werd schamper gelachen: Wij blijven gewoon zitten!

2 Achtergrond door RoSA!

Vestia vangt waarschijnlijk 25 miljoen van het Rijk als compensatie van de huurderstoeslag

als de 600 bewoners van sociale woningen van de Tweebosbuurt hun huis hebben verlaten voor 1 januari 2020. Om hun huizen te slopen. De huurderstoeslag, die meestal gewoon al doorberekend is aan de huurders. Dit alles ten gunste van een bouwproject voor merendeels nieuwe, andere kapitaalkrachtige huurders.

Vestia heeft via rentederivaten veel geld verspeeld op de kapitaalmarkt en dreigt nog meer te verliezen als de rente niet stijgt. Dus die 25 miljoen euro is hard nodig, maar gaat over de ruggen van mensen die tientallen jaren (tot meer dan vijftig jaar) gewoon hun huur betaald hebben. En waarbij Vestia in het vooruitzicht van sloop de laatste tijd het onderhoud er vaak maar bij heeft laten zitten.

Het gemeentebestuur van Rotterdam zet onverminderd de "Woonvisie" door die door het vorige college als speerpunt werd gebruikt om arme bewoners te verplaatsen naar de buitenrand van Rotterdam.

Er was een oorspronkelijke aanvraag voor een referendum tegen de sloop van 20.000 sociale huurwoningen in Rotterdam.

De Gemeenteraad koos in plaats daarvan voor een referendum over de voor Rotterdammers volstrekt onduidelijke woonvisie. Dit om verdeeldheid te zaaien.

Toch werd die woonvisie tijdens het referendum met een meerderheid van stemmen verworpen. Maar de gezaaide verdeeldheid zegevierde, de opkomst was onvoldoende door de onduidelijkheid.

Met als gevolg dat er nu om te beginnen 600 nog goede woningen te slopen in de Tweebosbuurt. Terwijl het nieuwe project wat er voor in de plaats komt onbereikbaar is voor de huidige bewoners van de Tweebosbuurt.

Bewoners worden voortdurend onder druk gezet door Vestia en bedreigd met rechtzaken, het is een onrechtvaardige gang van zaken.

De wethouder van de VVD grijpt niet in, terwijl de VVD in het vorige (Woonvisie) college in de oppositie zat. Het is nu aan het rijk om een oplossing aan te dragen voor de bewoners van de Tweebosbuurt. Zoals de zorg voor een betaalbaar dak boven het hoofd, binnen de in de grondwet beschreven bestaanszekerheid.

3 Klimaatmars

Op 8 september zal de grootste klimaatmars in Rotterdam tot nu toe plaatsvinden.

Rotterdam heeft de grootste haven van Europa en moet een belangrijke rol spelen in de transitie naar een schonere wereld! De haven is namelijk alleen al verantwoordelijk voor

1/5 van de totale CO2 uitstoot in Nederland.

Studenten, scholieren, docenten, ouders, ondernemers en havenwerkers laten deze dag

zien dat wij verandering willen. Deel dit evenement en nodig al je vrienden uit om ook te komen!

Wij eisen dat:

- De grote vervuilers worden aangepakt. Wij willen systeemverandering, geen vingerwijzen

naar individuen.

- De olie en kolen overslag verdwijnt. De 28 miljoen ton kolen die in Rotterdam wordt

overgeslagen stoot in totaal evenveel CO2 uit als de helft van de Nederlandse uitstoot.

- De fossiele basis van de haven verdwijnt, de haven niet!

- Het kabinet zich houdt aan de uitspraak van de rechter in de Urgenda zaak

In het weekend van 6/7/8 september zijn de wereldhavendagen in Rotterdam. De dagen waarop wij van de haven eisen haar verantwoordelijkheid te nemen voor de klimaatcrisis.

De haven is al meer dan 150 jaar een begrip in Rotterdam en altijd onderhevig geweest

aan verandering. In 1866 begon de groei van de haven door het aanleggen van de Nieuwe Waterweg om in 1962 de grootste haven van de wereld te worden. Nu 50 jaar later is het

de tijd om het voortouw te nemen in de transitie naar een CO2 neutrale haven. We hebben visionaire havenbaronnen, een gemeenteraad met lef en betrokken burgers nodig om

ruimte te creëren voor een nieuwe en schone Rotterdamse haven.

Doe mee als vrijwilliger: bit.ly/klimaat010-vrijwilliger

Deze klimaatmars wordt gesteund door onderstaande organisaties. Stuur een mailtje naar klimaat010@gmail.com indien jouw organisatie ook wilt aansluiten. Bekijk ook ons promotiepakket: bit.ly/klimaat010-promotiepakket

Rotterdams Klimaat Initiatief
Erasmus Change (Students for Climate)
Milieudefensie Rotterdam
Extinction Rebellion Rotterdam
DWARS Rotterdam-Rijnmond
ROOD Rotterdam
PINK Zuid-Holland
Earth Strike Nederland
GroenGoed
Rotterdam Fossielvrij
Dus Wat Gaan Wij Doen
Post Plastic Generation
Den Haag Fossielvrij
Shell Must Fall
Code Rood
Fossielvrij NL
Extinction Rebellion NL
Grenzeloos
GroenLinks Rotterdam
GroenLinks Zuid-Holland
Partij voor de Dieren Rotterdam
SP Rotterdam
Rotterdam BIJ1
SP Tilburg
Met de Stad
en RoSA!


Zie ook:

https://www.rosarotterdam.nl/nieuwsbrief136.html

https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/tweebosbuurt/

Foto 1: rotterdam.nl

Foto 2: Kaart rotterdam.nl

Foto 3: Rotterdam Klimaat Initiatief - Facebook

Kees Versteeg :
Eigenlijk zijn deze huurders de eerste klimaatvluchtelingen in deze stad. Omdat Links het klimaat centraal stelt en per se wil besturen, en daar de VVD bij nodig heeft, slikt het de Woonvisie - zoals door de VVD geëist. De gevolgen zijn voor de huurders in de Tweebosbuurt. Een flink deel mag het verder uitzoeken.
Het wordt zelfs totale idioterie nu linkse partijen oproepen tot deelname aan de komende Klimaatmars. Hoe onwijs zijn de bewoners van de Tweebosbuurt en anderen als ze zich bij die oproep aansluiten.

vrijdag 06 sep 2019

Redactie Vandaag & Morgen :
Aanvullend: Persbericht 6 september 2019

SP Rotterdam woedend over uitspraak rechter inzake Tweebosbuurt

Helaas voor de bewoners heeft de Rechter na een marginale toets een uitspraak gedaan die het grootkapitaal steunt.
Wat de SP betreft sterkt het ons in de overtuiging dat de rechterlijke macht de burgers niet meer beschermd tegen de hebzuchtige overheid. In Rotterdam zijn beleggers en projectontwikkelaars aan de macht.
Lees verder op: https://rotterdam.sp.nl/nieuws/2019/09/sp-rotterdam-woedend-over-uitspraak-rechter-inzake-tweebosbuurt

vrijdag 06 sep 2019

Jan Tak :
Ik ga toch een beetje met Arie mee gewoon een donatie uitnodigen op het voorblad, maar ik snap dat de redactie er vanuit gaat dat men gelijk "door-scrollt" naar de reactie"s.
Zelf heb ik mijn bijdrage reeds gestort en eigenlijk zou er dan een methode moeten zijn om even van het gebedel gevrijwaard te blijven. Maar nu vraag ik te veel waarschijnlijk.

Jeroen, aangezien jij het altijd in de eerste persoon meervoud vorm "wij" reageert neem ik toch aan dat je voor beiden hebt bijgedragen? :-) Kijk dat tikt weer aan natuurlijk.

vrijdag 23 aug 2019

Jeroen Waardenburg :
promoadvertentie ; men zou beter het in een aparte draad kunnen zetten;maar aan de andere kant is het wel zo dat de redactie wil dat iedereen het onder ogen komt dus wordt het in alle onderwerpen gezet bij de reacties van de mensen die reageren op de onderwerpen;dus wel begrijpelijk .

Wij gaan er van uit de redactie doet ook zijn best om deze krant voort te laten bestaan,geef ze in ongelijk,wij niet.

donderdag 22 aug 2019

Arie Torcque :
Weggehaald op verzoek van de Redactie

donderdag 22 aug 2019

van de uitgever :
Voor financiering is RV&M afhankelijk van bijdragen van lezers, sympathisanten, advertenties etcetera. U kunt Rotterdam Vandaag & Morgen al steunen met een bijdrage vanaf €2 per maand of een eenmalige bijdrage met een bedrag dat u kiest op bankrekening nummer NL55INGB 0009 2593 29 t.n.v. Stichting Third Road o.v.v. Support V&M

donderdag 22 aug 2019

Arie Torcque :
Tweebosch buurt, klinkt een beetje vreemd, vroeger was alles tussen de Maashaven en de Hilledijk, Afrikaanderbuurt. De tweeboschstraat was een gewone arbeiders straat met als bekendste bewoner Casper de Geus, voetballer van de Mussen en z'n broer Arie de boekbinder.

woensdag 21 aug 2019

Jan Tak :
Jeroen, je hebt gewoon gelijk sterker, in de jaren '60-'70 was het beleid om de sociaal zwakkeren in bepaalde wijken te isoleren. De Tweebosch buurt was toen al berucht maar ook andere Rotterdamse straten in het oude westen en Crooswijk stonden identiek bekend.
Die laatste wijk heeft men getracht aan te pakken door de zg. omvolking, bouw een nieuwe wijk bijv. Zevenkamp en zet daar naast de goedwillenden een aantal bewoners uit de "Ru de Pantalon" en omliggende straten en walla probleem is opgelost.
Helaas blijkt het telkens weer een verplaatsing van de problemen weer leidt tot nieuwe problemen de "minder begaafden" blijken zich zelden aan te passen en krijgen op zeker in hun nieuwe buurten weer de overhand zodat de goedwillenden de nieuwbouwwijk weer verlaten en dan gaat het na een jaar of 20 weer van voor af aan.
Leer hiervan en gun de Tweebosch- bewoners hun eigen straatje daar zijn ze gelukkig.

dinsdag 20 aug 2019

Jeroen Waardenburg :
Dat men deze wijk/buurt wil herstructureren kan best nodig zijn al hebben wij het vermoeden dat de huizen bouw technisch gewoon goed zijn wellicht wat verbeteringen aan brengen; maar maak het de bewoners niet on mogelijk om weer terug te keren naar hun huis waar ze graan in willen blijven wonen.
En links gaat zo als altijd weer de fout in om uit te voeren wat eigenlijk crimineel is.
En dan ROSA,elk weldenkend mens gaat dit praatclubje toch niet serieus nemen,tevens vallen ze door de mand met mee te doen aan de klimaatgekte.

dinsdag 20 aug 2019

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Ziel

“Op het einde van zijn leven, kon mijn vader niet meer communiceren, maar hij kende wel hele stukken poëzie uit het hoofd die hij opzegde terwijl we ze hem voorlazen. Je zag hem dan even weer oplichten. Anderen hebben dat met muziek of schilderkunst. Ik heb het talloze keren zien gebeuren en iedere keer was het diep ontroerend.”

Nicci Gerrard in een interview met Marnix Verplancke.

https://bazarow.com/

(van de redactie)


  • Nieuw

  • Reacties